Veidlapas

Versija drukāšanai

Iesniedzot dokumentus Būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, lūdzam izmantot jaunāko veidlapu versiju.

Pakalpojums Veidlapas nosaukums Dokuments
Apliecinājums par energoapgādes būvobjekta gatavību ekspluatācijai (Veidlapa Nr. BV_103)
(Jauna versija)
Apliecinājuma karte energoapgādes objektam. II daļa – Būvdarbu pabeigšana (Veidlapa Nr. BV_106)
(Jauna versija)
Iesniegums zemes ierīcības projekta apstiprināšanai un adreses piešķiršanai jaunizveidotajām zemes vienībām (Veidlapa Nr. BV_110)
(Jauna versija)
Paskaidrojuma raksts energoapgādes objektam. II daļa – Būvdarbu pabeigšana (Veidlapa Nr. BV_112)
(Jauna versija)
Apliecinājuma karte ceļiem un ielām. II daļa – Būvdarbu pabeigšana (Veidlapa Nr. BV_115)
(Jauna versija)
Apliecinājums par ielas/ceļa vai to daļas gatavību ekspluatācijai (Veidlapa Nr. BV_116)
(Jauna versija)
Paskaidrojuma raksts ceļiem un ielām. II daļa – Būvdarbu pabeigšana (Veidlapa Nr. BV_117)
(Jauna versija)
Apliecinājuma karte ceļiem un ielām. I daļa (Veidlapa Nr. BV_120)
(Jauna versija)
Paskaidrojuma raksts ceļiem un ielām. I daļa (Veidlapa Nr. BV_121)
(Jauna versija)
Būvniecības iesniegums ceļiem un ielām. I daļa (Veidlapa Nr. BV_122)
(Jauna versija)
Ielu nosaukumu un ēku adrešu zīmju izvietojuma saskaņošana (Veidlapa Nr. BV_123)
(Jauna versija)
Apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai bez/ar lietošanas veida maiņu. I daļa (Veidlapa Nr. BV_161)
(Jauna versija)
Būvniecības iesniegums (Veidlapa Nr. BV_163)
(Jauna versija)
Iesniegums par atzīmes veikšanu (Veidlapa Nr. BV_164)
(Jauna versija)
Paskaidrojuma raksts (I grupas ēku būvniecībai). I daļa (Veidlapa Nr. BV_165)
(Jauna versija)
Paskaidrojuma raksts ēkas konservācijai. I daļa (Veidlapa Nr. BV_166)
(Jauna versija)
Paskaidrojuma raksts ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves (Veidlapa Nr. BV_167)
(Jauna versija)
Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai. I daļa (Veidlapa Nr. BV_168)
(Jauna versija)
Apliecinājuma karte (ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai bez/ar lietošanas veida maiņu). II daļa (Veidlapa Nr. BV_169)
(Jauna versija)
Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai vai būves nojaukšanu (Veidlapa Nr. BV_170)
(Jauna versija)
Apliecinājums par ēkas nojaukšanu (Veidlapa Nr. BV_171)
(Jauna versija)
Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai (Veidlapa Nr. BV_172)
(Jauna versija)
Apliecinājums par elektronisko sakaru tīkla būves gatavību ekspluatācijai (Veidlapa Nr. BV_173)
(Jauna versija)
Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai (Veidlapa Nr. BV_174)
(Jauna versija)
Apliecinājums par inženierbūves nojaukšanu (Veidlapa Nr. BV_175)
(Jauna versija)
Apliecinājuma karte inženierbūvēm (Veidlapa Nr. BV_176)
(Jauna versija)
Paskaidrojuma raksts (būves konservācijai) (Veidlapa Nr. BV_177)
(Jauna versija)
Paskaidrojuma raksts (ēkas konservācijai) (Veidlapa Nr. BV_178)
(Jauna versija)
Paskaidrojuma raksts (ēkas nojaukšanai) (Veidlapa Nr. BV_179)
(Jauna versija)
Paskaidrojuma raksts (inženierbūves konservācijai) (Veidlapa Nr. BV_180)
(Jauna versija)
Paskaidrojuma raksts (būvniecībai). II daļa (Veidlapa Nr. BV_181)
(Jauna versija)
Paskaidrojuma raksts (1. grupas būvēm) (Veidlapa Nr. BV_182)
(Jauna versija)
Paskaidrojuma raksts (būvniecībai/nojaukšanai). II daļa (Veidlapa Nr. BV_183)
(Jauna versija)
Apliecinājuma karte inženierbūvēm. I daļa (Veidlapa Nr. BV_184)
(Jauna versija)
Elektronisko sakaru tīkla būvniecības ieceres iesniegums (Veidlapa Nr. BV_185)
(Jauna versija)
Būvniecības iesniegums hidrotehniskajām un meliorācijas būvēm (Veidlapa Nr. BV_186)
(Jauna versija)
Būvniecības iesniegums inženierbūvei (Veidlapa Nr. BV_187)
(Jauna versija)
Iesniegums (elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas projekta izskatīšanai) (Veidlapa Nr. BV_188)
(Jauna versija)
Paskaidrojuma raksts hidrotehniskajām un meliorācijas būvēm (Veidlapa Nr. BV_189)
(Jauna versija)
Paskaidrojuma raksts hidrotehniskās un meliorācijas būves konservācijai (Veidlapa Nr. BV_190)
(Jauna versija)
Paskaidrojuma raksts inženierbūvei. I daļa (Veidlapa Nr. BV_191)
(Jauna versija)
Paskaidrojuma raksts inženierbūves konservācijai (Veidlapa Nr. BV_192)
(Jauna versija)
Būvdarbu vadītāja saistību raksts (Veidlapa Nr. BV_193)
(Jauna versija)
Būvuzrauga saistību raksts (Veidlapa Nr. BV_194)
(Jauna versija)
Ēkas fasādes apliecinājuma karte. I daļa (Veidlapa Nr. BV_195)
(Jauna versija)
Ēkas fasādes apliecinājuma karte. II daļa (Veidlapa Nr. BV_196)
(Jauna versija)
Paskaidrojuma raksts energoapgādes būvei (Veidlapa Nr. BV_197)
(Jauna versija)
Apliecinājuma karte energoapgādes būvei (Veidlapa Nr. BV_198)
(Jauna versija)
Būvniecības iesniegums energoapgādes būvei (Veidlapa Nr. BV_199)
(Jauna versija)
Zemes īpašums
Lēmuma par zemes ierīcības projekta nepieciešamību un nosacījumu zemes ierīcības projektam izsniegšana

Iesniegums blakus esošu zemes vienību apvienošanai, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (Veidlapa Nr. BV_137)


(Jauna versija)
Iesniegums par zemes ierīcības projekta izstrādi (nekustamā īpašuma veidošana) (Veidlapa Nr. BV_119)
(Jauna versija)
Zemes ierīcības projekta saskaņošana un apstiprināšana
Iesniegums zemes ierīcības projekta grafiskās daļas saskaņošanu (Veidlapa Nr. BV_111)
(Jauna versija)
Lietas apliecinājuma ieraksts (Veidlapa Nr. BV_131)
(Elektroniski aizpildāma)
Nekustamais īpašums
Nekustamā īpašuma atbilstības izvērtēšana nodokļa atvieglojumu saņemšanai

Pieteikums nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumus saņemšanai par ēkām, kas atzītas par valsts vai vietējas nozīmes aizsargājamo kultūras pieminekli


(Elektroniski aizpildāma)
Pieteikums nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumus saņemšanai par ēkām, kas atzītas par kultūrvēsturisko vērtību veidojošu apbūvi ar autentisku apbūves fronti
(Elektroniski aizpildāma)
Pieteikums nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumus saņemšanai par ēkām, kas atrodas Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas Nr.852 "Rīgas vēsturiskais centrs" teritorijā un tā aizsardzības zonā, valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijās vai apbūves aizsardzības teritorijās, kas noteiktas Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 395.punktā, kā arī par ēkām, kas ir iekļautas Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, ārpus šīm teritorijām
(Elektroniski aizpildāma)
Pieteikums nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumus saņemšanai par daudzdzīvokļu ēkām, kurām veikta visu fasāžu siltināšana pēc to nodošanas ekspluatācijā
(Elektroniski aizpildāma)
Adreses
Lēmuma par jaunas adreses piešķiršanu zemes vienībai/ēkai/telpu grupai izsniegšana

Adreses piešķiršana, maiņa, precizēšana vai likvidēšana zemes vienībai / ēkai (Veidlapa Nr. BV_143)


(Jauna versija)
Adreses piešķiršana, maiņa, precizēšana vai likvidēšana telpu grupai (Veidlapa Nr. BV_144)
(Jauna versija)
Izziņas par zemes vienībai/ēkai/telpu grupai piešķirto adresi izsniegšana Iesniegums izsniegt izziņu par zemes vienībai/ēkai/telpu grupai piešķirto adresi (Veidlapa Nr. BV_147)
(Jauna versija)
Afišu izvietošana

Afišu izvietošana

Iesniegums afišu izvietošanai (Veidlapa Nr. BV_142)
(Jauna versija)
Apstādījumu saglabāšana
Ārpus meža augošu koku ciršanas atļaujas izsniegšana Iesniegums par atļauju cirst ārpus meža augošu koku/-us (Veidlapa Nr. BV_129)
(Jauna versija)
Būvniecība
Vienkāršotās atļaujas
Ieceres
Būvniecības ieceru publiskās apspriešanas Iesniegums būvniecības ieceres publiskās apspriešanas materiālu saskaņošanai (Veidlapa Nr. BV_159)
(Jauna versija)
Būvprojekti
Inženierkomunikāciju trašu ierāde un reklāmas objektu novietnes piesaiste būvprojekta izstrādei

Iesniegums inženierkomunikāciju trašu ierādei (Veidlapa Nr. BV_107)


(Jauna versija)
Pieteikums reklāmas objekta novietnes piesaistes ierādei (Veidlapa Nr. BV_118)
(Jauna versija)
Iesniegums (brīvā formā) (Veidlapa Nr. BV_104)
(Elektroniski aizpildāma)
Iesniegums par lapu pievienošanu projektam (Veidlapa Nr. BV_148)
(Jauna versija)
Iesniegums par sējuma pievienošanu projektam (Veidlapa Nr. BV_149)
(Jauna versija)

Būvprojekta vadītāja skaidrojumi par būvprojekta izskatīšanas laikā konstatētajām nepilnībām(Veidlapa Nr. BV_125)


(Elektroniski aizpildāma)

Lietas apliecinājuma ieraksts (Veidlapa Nr. BV_131)


(Elektroniski aizpildāma)
Zemes ierīcības projektu saskaņošanai un apstiprināšanai nepieciešamos dokumentu veidlapas skatīt sadaļā „Zemes īpašums”.
Būvēšana
Būvatļaujas pārreģistrācija

Iesniegums par būvatļaujas pārreģistrāciju sakarā ar būvniecības procesa dalībnieku maiņu (Veidlapa Nr. BV_114)


(Jauna versija)

Būvatļaujas derīguma termiņa pagarināšana

Iesniegums par būvatļaujas derīguma termiņa pagarināšanu (Veidlapa Nr. BV_113)
(Jauna versija)
Citu institūciju izdoto būvatļauju reģistrācija Iesniegums (brīvā formā) (Veidlapa Nr. BV_104)
(Elektroniski aizpildāma)
Ģeodēzisko izpildmērījumu izvērtēšana Iesniegums izvērtēt ģeodēzisko izpildmērījumu (Veidlapa Nr. BV_146)
(Jauna versija)
Izziņas par jaunbūvi izsniegšana (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā) Iesniegums izziņas sagatavošanai par jaunbūvi (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā) (Veidlapa Nr. BV_108)
(Jauna versija)
Izziņas par būves neesību dabā izsniegšana Iesniegums izziņas sagatavošanai par būves neesamību (Veidlapa Nr. BV_109)
(Jauna versija)
Reklāmas un krāsu pases
Ēku, būvju krāsojuma saskaņošana Krāsu pase (Veidlapa Nr. BV_141)
(Jauna versija)
Reklāmas/reklāmas objekta bez piesaistes zemei projekta saskaņošana un izvietošanas atļaujas izsniegšana Iesniegums par reklāmas/reklāmas objekta saskaņošanu (Veidlapa Nr. BV_154)
(Jauna versija)
Reklāmas/reklāmas objekta ar piesaistes zemei projekta saskaņošana un izvietošanas atļaujas izsniegšana Iesniegums par reklāmas/reklāmas objekta saskaņošanu (Veidlapa Nr. BV_154)
(Jauna versija)
Tirdzniecība un pasākumi
Vides objektu, vizuālo materiālu un reklāmu saskaņošana publiska pasākuma norises vietā Reklāmas projekta izskatīšanai vai reklāmas pases saņemšanai nepieciešamā informācija (Veidlapa Nr. BV_154)
(Jauna versija)
Ielu tirdzniecības vietu vizuālā risinājuma saskaņošana Iesniegums (Veidlapa Nr. BV_160)
(Jauna versija)
Arhīvs

Iepazīšanās ar Arhīva materiāliem, kopiju izgatavošana un izsniegšana

Iesniegums par iespēju iepazīties ar arhīva rīcībā esošajiem būvniecības dokumentiem (Veidlapa Nr. BV_126)
(Jauna versija)

Iesniegums par kopiju izgatavošanu no arhīva lietas (Veidlapa Nr. BV_130)


(Jauna versija)
Citas veidlapas

Gadījumos, kad nepieciešams sniegt papildus informāciju (iesniegt papildus dokumentus vai atsaukt iepriekš iesniegto dokumentu, sniegt paskaidrojumus u.tml., aicinām izmantot:

Iesniegums (brīvā formā) (Veidlapa Nr. BV_104)
(Elektroniski aizpildāma)

Iesniegums par papildu dokumentiem (Veidlapa Nr. BV_105)


(Elektroniski aizpildāma)
Paskaidrojums administratīvā pārkāpuma lietā (Veidlapa Nr. BV_153)
(Jauna versija)

Informācija par rakšanas darbu laiku pilsētā

Paziņojums par atvērtu tranšeju (Veidlapa Nr. BV_145)
(Jauna versija)
Teritorijas plānošana

Detālpānojuma projekta publiskā apspriešana

Iesniegums par detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas uzsākšanu (Veidlapa Nr. BV_157)
(Jauna versija)

Detālplānojuma izstrādes uzsākšana un vadīšana

Iesniegums detālplānojuma izstrādes uzsākšanai (Veidlapa Nr. BV_156)
(Jauna versija)
Iesniegums detālplānojuma projekta apstiprināšanai (Veidlapa Nr. BV_158)
(Jauna versija)