Rīgas pilsētas būvvaldes KLIENTU APTAUJAS ANKETA.

Versija drukāšanai

Labdien!

Aicinām aizpildīt aptaujas anketu, kurā piedāvāts izteikt anonīmu viedokli par Būvvaldes sniegto pakalpojumu kvalitāti un ierosinājumus sadarbības uzlabošanai. Aptaujā iegūtie dati tiks izmantoti tikai iestādes iekšējai lietošanai.

1234
Adreses piešķiršana vai maiņa
Afišu izvietošana
Apkalpošana pieņemšanas laikos
Apliecinājuma karšu un paskaidrojuma rakstu saskaņošana
Arhīva pakalpojumi
Būvatļaujas ar nosacījumiem saņemšana
Detālplānojuma izstrādes uzsākšana un vadīšana
Dokumentu iesniegšana un saņemšana
Ēku, būvju krāsojuma akceptēšana
Ģeodēzisko izpildmērījumu saskaņošana
Ielu tirdzniecības projekta saskaņošana
Inženierkomunikāciju trašu ierāde
Izziņas par jaunbūves vai būves neesību dabā izsniegšana
Koku ciršanas atļaujas saņemšana
Konsultācijas par Valsts valodas likuma prasībām
Nekustamā īpašuma atbilstības izvērtēšana nodokļa atvieglojumu saņemšanai
Objekta nodošana ekspluatācijā
Pilnvarojuma noformēšana
Projektu saskaņošana
Publiskās apspriešanas: jauna būvniecības iecere, koku ciršana, detālplānojums, adresācijas maiņa (vajadzīgo pasvītrot)
Publisku pasākumu saskaņošana
Reklāmas un izkārtņu atļauju saskaņošana
Vasaras kafejnīcu dokumentācijas skaņošana
1 - pilnīgi neapmierināts/-ta ; 2- drīzāk neapmierināts/-ta; 3 - drīzāk apmierināts/-ta, 4 - ļoti apmierināts/-ta
1234
Būvvaldes darbs kopumā
Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļa
Inženieru nodaļa
Būvniecības tiesību izvērtēšanas nodaļa
Būvinspekcija
Būvju uzmērīšanas nodaļa
Patvaļīgās būvniecības izvērtēšanas nodaļa
Valsts valodas un pilsētvides nodaļa
Reklāmas kontroles nodaļa
Adresācijas nodaļa
Apstādījumu inspekcija
Juridiskā nodaļa
Arhīvs
Procesu kontroles nodaļa
Klientu apkalpošanas centrs
1 - pilnīgi neapmierināts/-ta ; 2- drīzāk neapmierināts/-ta; 3 - drīzāk apmierināts/-ta, 4 - ļoti apmierināts/-ta
7. Ziņas par anketas aizpildītāju.