Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.8 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs

V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

 

 

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U. Zommers

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A. Dubava

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas galvenais speciālists

A. Reinšmits

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

I. Krastiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas vadītājas vietniece

L. Ozola

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L. Tomiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I.Veļikanova

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

M.Punka

Darba kārtībā:

  • 3 pārkāpuma izskatīšana;
  • 6 apstādījumu saglabāšanas nosacījumi projektēšanai;
  • 13 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Koku bojāšana Rīgā, Jūrmalas gatvē 70 (93. grupa, 2141. grunts)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par 4 melnalkšņu ø 61, 45, 46, 66 cm bojāšanu Rīgā, Jūrmalas gatvē 70 (93. grupa, 2141. grunts) EUR 1240,75 (viens tūkstotis divi simti četrdesmit euro septiņdesmit pieci euro centi)/LVL 872,00 (astoņi simti septiņdesmit divi lati nulle santīmu) apmērā;
uzlikt par pienākumu nocirst bojātos 4 melnalkšņus ø 61, 45, 46, 66 cm Rīgā, Jūrmalas gatvē 70 (93. grupa, 2141. grunts);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2. Koku ciršana Rīgā, Annas Sakses ielā 10/12 (84. grupa, 2113. grunts)
Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 2 priežu ø 25, 45 cm un 1 kļavas ø 45 cm Rīgā, Annas Sakses ielā 10/12 (84. grupa, 2113. grunts) ciršanu EUR 654,53 (seši simti piecdesmit četri euro piecdesmit trīs euro centi)/LVL 460,01 (četri simti sešdesmit latu viens santīms) apmērā.

3. Koku bojāšana Rīgā, K. Barona ielā 57 (28. grupa, 80. grunts)
Adresāts: SIA „BMS Tehnoloģija”

Nolemj:
uzlikt par pienākumu SIA „BMS Tehnoloģija” apmaksāt zaudējumu atlīdzību par 4 liepu ø 45, 47, 51, 53 cm bojāšanu Rīgā, K. Barona ielā 57 (28. grupa, 80. grunts) EUR 2788,82 (divi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit astoņi euro astoņdesmit divi euro centi)/LVL 1959,99 (viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit deviņi lati deviņdesmit deviņi santīmi) apmērā.

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

1. Dzīvojamo ēku projektēšana Rīgā, Kalnciema ielā b/n (61. grupa, 2007. grunts)
Adresāts: SIA „Kalnciema rezidence”

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 4 kļavas ø 39, 28 34, 29 cm un 1 bērzu ø 60 cm Rīgā, Kalnciema ielā b/n (61. grupa, 2007. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu EUR 1365,96 (viens tūkstotis trīs simti sešdesmit pieci euro deviņdesmit seši euro centi)/LVL 960,00 (deviņi simti sešdesmit lati nulle santīmu);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

2. Siltumtīklu rekonstrukcija no K-1-14-19A līdz K-1-14-25 un līdz ēkām Rīgā, Mārupes ielā 10 (56. grupa, 312. grunts), Rīgā, Liepājas ielā 4 (56. grupa, 301. grunts)
Adresāts: AS „RĪGAS SILTUMS”

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst:
8 liepas ø 40, 22, 23, 22, 34, 33, 25/25, 20 cm, 1 bērzu ø 35 cm Rīgā, Liepājas ielas sarkanajās līnijās (56. grupa, 2087. grunts);
3 liepas ø 28, 30/31/29/32, 24 cm, 2 kļavas ø 37, 31 cm Rīgā, Liepājas ielā 4 (56. grupa, 301. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu EUR 4298,49 (četri tūkstoši divi simti deviņdesmit astoņi euro četrdesmit deviņi euro centi)/LVL 3021,00 (trīs tūkstoši divdesmit viens lats nulle santīmu);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

3. Ēkas lit. 001 rekonstrukcijas par daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ar komercplatībām projektēšana Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 17A (11. grupa, 2027. grunts)
Adresāts: SIA „PB17A”

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 3 bērzus ø 21, 44, 46 cm, 4 liepas ø 26, 33, 35, 37 cm, 1 sarkano ozolu ø 31 cm Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 17A (11. grupa, 2027. grunts).

4. Savrupmājas projektēšana Rīgā, Annas Sakses ielā 10/12 (84. grupa, 2113. grunts)
Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.04.2014.;
līdz 28.03.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dendrologa atzinumu par pazemes būves potenciālo ietekmi uz vidi un kokiem Rīgā, Annas Sakses ielā 10/12 (84. grupa, 2113. grunts) un apkārtējā teritorijā un paredzētos tehniskos risinājumus, nodrošinot apstādījumu saglabāšanai nepieciešamo hidroloģisko režīmu būvniecības laikā un būves tālākajā ekspluatācijā;
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

5. Naftas produktu pārkraušanas termināla projektēšana Rīgā, Tvaika ielā 39 (68. grunts, 299. grupa)
SIA „Woodison Terminal”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.04.2014.;
līdz 27.03.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vārdā Rīgā, Tvaika ielā 39 (68. grunts, 299. grupa);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

6. Noliktavas telpu rekonstrukcija Rīgā, Rāmuļu ielā 3 (14. grupa, 116. grunts)
Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.04.2014.;
līdz 20.03.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā noliktavas telpu rekonstrukcijas ģenerālplāna skici Rīgā, Rāmuļu ielā 3 (14. grupa, 116. grunts);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Koku ciršana Rīgā, Grenču ielā b/n (99. grupa, 194. grunts)
Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.03.2014.;
līdz 13.03.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentu, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vārdā par koku ciršanu Rīgā, Grenču ielā b/n (99. grupa, 194. grunts);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

2. Koka ciršana Rīgā, Ilzenes ielā 18 (13. grupa, 80. grunts)
Adresāts: SIA „Tranzīta Termināls”

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 43 cm Rīgā, Ilzenes ielā 18 (13. grupa, 80. grunts).

3. Koka ciršana Rīgā, Mālu ielā 20 (73. grupa, 262. grunts)
Adresāts: SIA „REMUS ELEKTRO”

Nolemj:
atļaut cirst 1 egli ø 19 cm (celma caurmērs 27 cm) Rīgā, Mālu ielā 20 (73. grupa, 262. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu EUR 10,81 (desmit euro astoņdesmit viens euro cents)/LVL 7,60 (septiņi lati sešdesmit santīmu);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

4. Koku ciršana Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 6A (55. grupa, 221. grunts) un Ojāra Vācieša ielā 6A ielas sarkanajās līnijās (55. grupa, 9000. grunts)
Adresāts: Valsts aģentūra „Memoriālo muzeju apvienība”

Nolemj:
atteikt izdot Iesniedzējam labvēlīgu administratīvo aktu par:
1) 1 divstumbru kļavas ø 45/28 cm ciršanu Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 6A (55. grupa, 221. grunts);
2) 2 kļavu ø 38, 34 cm un 1 liepas ø 42 cm ciršanu Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 6A ielas sarkanajās līnijās (55. grupa, 9000. grunts).

5. Koka ciršana Rīgā, Plūmju ielā 7 (99. grupa, 425. grunts)
Nolemj:

atļaut cirst 1 egli ø 60 cm Rīgā, Plūmju ielā 7 (99. grupa, 425. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu EUR 273,19 (divi simti septiņdesmit trīs euro deviņpadsmit euro centi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Koka ciršana Rīgā, Ventspils ielā 48 (75. grupa, 507. grunts)
Adresāts: SIA „REMUS ELEKTRO”

Nolemj:
atļaut cirst 1 osi ø 35 cm Rīgā, Ventspils ielā 48 (75. grupa, 507. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu EUR 19,92 (deviņpadsmit euro deviņdesmit divi euro centi)/LVL 14,00 (četrpadsmit lati nulle santīmu);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

7. Koku ciršana Rīgā, Gaujas ielā 17 (87. grupa, 221. grunts)
Adresāts: AS „Rīgas siltums” 1. tīklu rajons

Nolemj:
atļaut cirst 7 daudzstumbru ošlapu kļavas ø 14/16 (celma caurmērs 30 cm), 12/12/12, 12/12/12 (celma caurmērs 37 cm), 18/12/12 (celma caurmērs 38 cm), 12/12/12/12 (celma caurmērs 42 cm), 14/12/12 (celma caurmērs 35 cm), 31/27/21 cm un 1 papeli ø 23 cm Rīgā, Gaujas ielā 17 (87. grupa, 221. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu EUR 75,60 (septiņdesmit pieci euro sešdesmit euro centu)/LVL 53,13 (piecdesmit trīs lati trīspadsmit santīmu);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

8. Koku ciršana Rīgā, pie Tvaika ielas 56A (68. grupa, 2137. grunts)
Adresāts: AS „Latvijas elektriskie tīkli”

Nolemj:
atļaut cirst 5 papeles ø 28, 28, 28, 72, 76 cm Rīgā, pie Tvaika ielas 56A (68. grupa, 2137. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu EUR 52,81 (piecdesmit divi euro astoņdesmit viens euro cents)/LVL 37,12 (trīsdesmit septiņi lati divpadsmit santīmi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

9. Koku ciršana Rīgā, pie Brīvības gatves 382 (91. grupa, 9003. grunts) ielas sarkano līniju robežās un pie S. Eizenšteina ielas 4 (122. grupa, 330. grunts)
Adresāts: AS „Latvijas elektriskie tīkli”

Nolemj:
atļaut cirst:
3 liepas ø 46, 51, 52 cm, 1 bērzu ø 38 cm, 1 kļavu ø 19 cm (celma caurmērs 23 cm) Rīgā, pie Brīvības gatves 382 (91. grupa, 9003. grunts) ielas sarkano līniju robežas;
1 daudzstumbru liepu ø 22/22/31/32/35 cm pie Rīgā, S. Eizenšteina ielas 4 (122. grupa, 330. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu EUR 187,24 (viens simts astoņdesmit septiņi euro divdesmit četri euro centi)/LVL 131,59 (viens simts trīsdesmit viens lats piecdesmit deviņi santīmi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

10. Koku ciršana Rīgā, Šmerļa ielā 1 (92. grupa, 21. grunts) un Šmerļa ielā 3A (92. grupa, 2613. grunts)
Adresāts: AS „Latvijas elektriskie tīkli”

Nolemj:
atļaut cirst 20 liepas ø 18 (celma caurmērs 21 cm), 20, 20, 22, 22, 22, 22, 24, 24, 24, 24, 24, 25, 25, 25, 28, 37, 42, 42, 62 cm, 8 daudzstumbru liepas ø 16/16/20 (celma caurmērs 49 cm), 18/21/21/29, 16/16/16/16 (celma caurmērs 56 cm), 20/24, 20/20, 20/20/20, 23/20/22, 24/30 cm, 5 bērzus ø 20, 22, 26, 24/31, 33 cm, 2 papeles ø 24, 24 cm Rīgā, Šmerļa ielā 3A (92. grupa, 2613. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu EUR 635,86 (seši simti trīsdesmit pieci euro astoņdesmit seši euro centi)/LVL 446,88 (četri simti četrdesmit seši lati astoņdesmit astoņi santīmi);
atteikt atļaut cirst 55 egles ø 15 (celma caurmērs 23 cm)-39 cm, kas aug dzīvžogā Rīgā, Šmerļa ielā 1 (92. grupa, 21. grunts);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

11. Koku ciršana Rīgā, Hipokrāta ielā 2D (122. grupa, 325. grunts)
Adresāts: SIA „H2D Property Management”

Nolemj:
atļaut cirst 5 bērzus ø 16 (celma caurmērs 27 cm), 21, 30, 34, 24/26 cm un 2 apses ø 23/23, 31/40 cm Rīgā, Hipokrāta ielā 2D (122. grupa, 325. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu EUR 556,86 (pieci simti piecdesmit seši euro astoņdesmit seši euro centi)/LVL 391,36 (trīs simti deviņdesmit viens lats trīsdesmit seši santīmi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

12. Koka ciršana Rīgā, Dzelzavas ielā 39A (70. grupa, 2470. grunts)
Adresāts: SIA „TACITO”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.04.2014.;
līdz 27.03.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā būveksperta slēdzienu par 1 bērza ø 46 cm ietekmi uz ēku Rīgā, Dzelzavas ielā 39A (70. grupa, 2470. grunts);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

13. Koku ciršana Rīgā, Lubānas ielā 9 (47. grupa, 34. grunts)
Nolemj:

atļaut cirst kopšanas nolūkā 2 papeles ø 84, 39 cm Rīgā, Lubānas ielā 9 (47. grupa, 34. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu EUR 224,02 (divi simti divdesmit četri euro divi euro centi)/LVL 157,44 (viens simts piecdesmit septiņi lati četrdesmit četri santīmi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.