Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.24 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks

J. Ločmelis

Komisijas locekļi:

 

 

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U. Zommers

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A. Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

I. Krastiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

K. Cimermane

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

M.Punka

Darba kārtībā:

  • 8 apstādījumu saglabāšanas nosacījumi projektēšanai;
  • 2 koku ciršana būvniecības nolūkā;
  • 19 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

1. „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošas Rīgas pilsētas Augusta Deglava ielas izgāztuves Nr. 1944/675/PV rekultivācija” projektēšana Rīgā, Augusta Deglava ielā b/n, Lielvārdes ielā 140 (71. grupa, 2753., 2752., 217. grunts)
Adresāts: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 34 bērzus ø 20–50 cm, 1 papeli ø 75 cm, 282 apses ø 20–50 cm, 35 daudzstumbru vītolus ø 20–50 cm Rīgā, Augusta Deglava ielā b/n un Lielvārdes ielā 140 (71. grupa, 2753., 2752., 217. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 38 574,68 EUR (trīsdesmit astoņi tūkstoši pieci simti septiņdesmit četri euro sešdesmit astoņi centi);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

2. Dvīņu mājas jaunbūve Rīgā, Cēres ielā 34 (106. grupa, 2378. grunts)
Nolemj:

pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 1 bērzu ø 40 cm, 2 kļavas ø 67, 46/48 cm, 1 ozolu ø 21 cm Rīgā, Cēres ielā 34 (106. grupa, 2378. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 1581,09 EUR (viens tūkstotis pieci simti astoņdesmit viens euro deviņi centi);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

3. Dzīvojamo ēku komplekss Rīgā, Friča Brīvzemnieka ielā 26 (55. grupa, 19. grunts)
Adresāts: SIA „Mellupe”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.07.2014.;
līdz 16.07.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vārdā par 1 blīgznas ø 20 cm, 2 kļavu ø 18 (celma caurmērs 23 cm), 16 cm (celma caurmērs 21 cm) ciršanu Rīgā, Cigoriņu ielas sarkanajās līnijās (55. grupa, 244. grunts);
pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

4. Īslaicīgas lietošanas būves-autostāvvietas projektēšana Rīgā, Lielirbes ielā 25 (75. grupa, 272. grunts)
Adresāts: SIA „MKEE”, SIA „MERKS”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.07.2014.;
līdz 02.07.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā koriģētu ģenerālplāna skici objektam Rīgā, Lielirbes ielā 25 (75. grupa, 272. grunts), norādot tajā saglabājamos un vērtīgos kokus, kā arī lietus ūdens atvades tehniskos risinājumus;
pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

5. Veikala jaunbūve Rīgā, Nometņu ielā 57A (57. grupa, 2026. grunts)
Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.07.2014.;
līdz 15.07.2014.iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vārdā par 1 kļavas ø 21 cm ciršanu Rīgā, Nometņu ielas sarkanajās līnijās (57. grupa, 2069. grunts);
pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

6. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Rīgā, Putnu ielā 31(73. grupa, 393. grunts)
Adresāts: SIA „NCC Housing”

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 5 bērzus ø 24, 22, 21, 27, 22 cm Rīgā, Putnu ielā 31 (73. grupa, 393. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 495,16 EUR (četri simti deviņdesmit pieci euro sešpadsmit centi);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

7. Daudzstāvu daudzdzīvokļu mājas projektēšana Rīgā, Staraja Rusas ielā 8(49. grupa, 2049. grunts)
Adresāts: SIA „ANVA CAPITAL”

Nolemj:
līdz 15.07.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā koriģētu ģenerālplāna skici saistībā ar daudzstāvu daudzdzīvokļu mājas projektēšanu Rīgā, Staraja Rusas ielā 8 (49. grupa, 2049. grunts), kā arī lūdzam precizēt vai jūs uzturat prasību par 2 liepu ø 55, 64cm, 1 oša ø 31/34 cm ciršanu Rīgā, Staraja Rusas ielas sarkanajās līnijās (49. grupa, 9001. grunts);
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisija pieņems lēmumu pēc precizētas būvniecības ieceres iesniegšanas.

8. Izmaiņas slimnīcas rekonstrukcijas projektēšanā Rīgā, Tallinas ielas sarkanajās līnijās (37. grupa, 8. grunts), pie J. Asara ielas 3 (37. grupa, 5. grunts)
Adresāts: SIA „Medicīnas sabiedrība ARS”

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 1 liepu ø 44 cm Rīgā, Tallinas ielas sarkano līniju robežās (37. grupa, 8. grunts), pie J. Asara ielas 3 (37. grupa, 5. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 939,10 EUR (deviņi simti trīsdesmit deviņi euro desmit centi);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Saldējamo iekārtu pārdošanas servisa centra būvniecība Rīgā, Maskavas ielā 456A (125. grupa, 228. grunts)
Adresāts: SIA „AST Logistika”

Nolemj:
atļaut cirst 1 nokaltušu bērzu ø 33 cm Rīgā, Maskavas ielā 456A (125. grupa, 228. grunts);
pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju;
atteikt atļaut cirst 14 bērzus ø 20, 21, 24, 27, 29, 29, 29, 30, 32, 33, 33, 33, 35, 39 cm Rīgā, Maskavas ielā 456A (125. grupa, 228. grunts).

2. Savrupmājas un saimniecības ēkas jaunbūve Rīgā, Dzintara ielā 14 (108. grupa, 8. grunts)
Nolemj:

atļaut cirst 1 bērzu ø 21 cm un 1 priedi ø 16 cm (celma caurmērs 20 cm) Rīgā, Dzintara ielā 14 (108. grupa, 8. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 120,66 EUR (viens simts divdesmit euro sešdesmit seši centi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Koku ciršana Rīgā, Brīvības ielā 131 (26. grupa, 67. grunts)
Adresāts: SIA „Nortes”

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 2 liepas ø 32, 45 cm Rīgā, Brīvības ielā 131 (26. grupa, 67. grunts);
atļaut cirst 2 bērzus ø 39, 33 cm, 2 liepas ø 22, 40 cm Rīgā, Brīvības ielā 131 (26. grupa, 67. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 1115,54 EUR (viens tūkstotis viens simts piecpadsmit euro piecdesmit četri centi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2. Koku ciršana Rīgā, Andromedas ielā 16 (71. grupa, 165. grunts)
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde

Nolemj:
atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 6 papeles ø 65, 50/55, 68, 58, 50, 64 cm Rīgā, Andromedas gatvē 16 (71. grupa, 165. grunts);
pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

3. Koku ciršana AS „Rīgas namu apsaimniekotājs” apsaimniekojamajā teritorijā Rīgā, Burtnieku ielā b/n (89. grupa, 633. grunts), pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ieriķu ielā 39
Adresāts: AS „Rīgas namu apsaimniekotājs”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.07.2014.;
līdz 16.07.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieku vai tiesiskā valdītāja vārdā un būveksperta slēdzienu par koku ietekmi uz ēku Rīgā, Burtnieku ielā b/n (89. grupa, 633. grunts), pie daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājas Ieriķu ielā 39;
pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

4. Koku ciršana Rīgā, Saulcerītes ielā 16 (127. grupa, 58. grunts)
Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.07.2014.;
līdz 16.07.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā būveksperta slēdzienu par koku ietekmi uz ēku Rīgā, Saulcerītes ielā 16 (127. grupa, 58. grunts);
pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

5. Koku ciršana Rīgā, Baltajā ielā 27 (77. grupa, 204. grunts)
Adresāts: „SERARI INVESTMENTS LIMITED”

Nolemj:
atļaut cirst 1 bērzu ø 44 cm un 1 papeli ø 73 cm Rīgā, Baltajā ielā 27 (77. grupa, 204. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 29,14 EUR (divdesmit deviņi euro četrpadsmit centi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Koku ciršana Rīgā, Ogļu ielā b/n (62. grupa, 2047. grunts)
Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.07.2014.;
par 2 egļu ø 25, 38 cm Rīgā, Ogļu ielā b/n (62. grupa, 2047. grunts) ciršanu organizēt publisko apspriešanu no 20.06.2014. līdz 07.07.2014.;
koku ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 12.06.2014. Ne vēlāk kā līdz 19.06.2014. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 19.06.2014. trešo no saskaņotajām planšetēm izvieto pie nociršanai plānotiem kokiem;
pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

7. Koku ciršana Rīgā, Pulka ielā 3, pie ēkas lit. 13 (63. grupa, 100. grunts)
Adresāts: Rīgas Tehniskā universitāte

Nolemj:
atļaut cirst 3 bērzus ø 27, 42, 41 cm Rīgā, Pulka ielā 3, pie ēkas lit. 13 (63. grupa, 100. grunts);
pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

8. Koka ciršana Rīgā, Robežu ielā 4 (74. grupa, 116. grunts)
Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.08.2014.;
līdz 22.07.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmumu par 1 kļavas ø 77 cm ciršanu, kā arī būveksperta slēdzienu par koka ietekmi uz ēkām Rīgā, Robežu ielā 4 (74. grupa, 116. grunts) un Rīgā, Robežu ielā 6 (74. grupa, 150. grunts);
pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

9. Koku ciršana Rīgā, Tēriņu ielas sarkanajās līnijās (106. grupa, 367. grunts)
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde

Nolemj:
atteikt atļaut Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei cirst 2 vītolus ø 60, 180 cm Rīgā, Tēriņu ielas sarkanajās līnijās (106. grupa, 367. grunts), posmā no Sējas ielas līdz Sīpeles ielai;
atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 4 vītolus ø 55, 100, 48/66, 19/22/30 cm un 1 kļavu ø 96 cm Rīgā, Tēriņu ielas sarkanajās līnijās (106. grupa, 367. grunts), posmā no Sējas ielas līdz Sīpeles ielai;
pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

10. Koku ciršana Rīgā, Puškina ielā 18 (41. grupa, 50. grunts)
Nolemj:

atļaut cirst 2 papeles ø 107, 112 cm Rīgā, Puškina ielā 18 (41. grupa, 50. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 124,64 EUR (viens simts divdesmit četri euro sešdesmit četri centi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

11. Koka ciršana Rīgā, Krāslavas ielā 11 (40. grupa, 153. grunts)
Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.08.2014.;
līdz 01.08.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vārdā par 1 oša ø 56 cm ciršanu Rīgā, Krāslavas ielā 11 (40. grupa, 153. grunts);
pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

12. Koku ciršana AS „Rīgas namu apsaimniekotājs” apsaimniekojamajā teritorijā Rīgā, Saulkrastu ielā 2 k-2 (85. grupa, 2036. grunts)
Adresāts: AS „Rīgas namu apsaimniekotājs”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.08.2014.;
līdz 28.07.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vārdā par 3 papeļu ø 65, 69, 94 cm ciršanu Rīgā, Saulkrastu ielā 2 k-2 (85. grupa, 2036. grunts);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

13. Koku ciršana AS „Rīgas namu apsaimniekotājs” apsaimniekojamajā teritorijā Rīgā, Saulkrastu ielā 2 k-4 (85. grupa, 84. grunts)
Adresāts: AS „Rīgas namu apsaimniekotājs”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.08.2014.;
līdz 28.07.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieku vai tiesiskā valdītāja vārdā par 4 papeļu ø 56, 61, 100, 118 cm ciršanu Rīgā, Saulkrastu ielā 2 k-4 (85. grupa, 84. grunts);
pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

14. Koku ciršana AS „Rīgas namu apsaimniekotājs” apsaimniekojamajā teritorijā Rīgā, Eksporta ielā 8 k-1 (11. grupa, 2024. grunts)
Adresāts: AS „Rīgas namu apsaimniekotājs”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.08.2014.;
līdz 28.07.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieku vai tiesiskā valdītāja vārdā par 1 liepas ø 82 cm ciršanu Rīgā, Eksporta ielā 8 k-1 (11. grupa, 2024. grunts) un būveksperta slēdzienu par minētā koka ietekmi uz ēku Rīgā, Eksporta ielā 8 k-1;
pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

15. Koku ciršana AS „Rīgas namu apsaimniekotājs” apsaimniekojamajā teritorijā Rīgā, A. Čaka ielā 41 (30. grupa, 9. grunts)
Adresāts: AS „Rīgas namu apsaimniekotājs”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.08.2014.;
līdz 28.07.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieku vai tiesiskā valdītāja vārdā par 1 gobas ø 45 cm un 1 robīnijas ø 55 cm ciršanu Rīgā, A. Čaka ielā 41 (30. grupa, 9. grunts) un būveksperta slēdzienu par minēto koku ietekmi uz ēku Rīgā, A. Čaka ielā 41;

16. Koka ciršana SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirkņa „Daugava” apsaimniekojamajā teritorijā Rīgā, Maskavas ielā 266 (78. grupa, 338. grunts), pie Maskavas ielas 266 k-7
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Daugava”

Nolemj:
atteikt SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknim „Daugava” izdot labvēlīgu administratīvo aktu par 1 sarkanā ozola ø 32 cm ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 266 (78. grupa, 338. grunts), pie Maskavas ielas 266 k-7.

17. Koku ciršana SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Daugava” apsaimniekojamajā teritorijā Rīgā, Aviācijas ielā 1 (78. grupa, 2169. grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Daugava”

Nolemj:
atteikt SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknim „Daugava” izdot labvēlīgu administratīvo aktu par 6 robīniju ø 18, 18 (celma caurmērs 22 cm), 21, 22, 23, 23 cm ciršanu Rīgā, Aviācijas ielā 1 (78. grupa, 2169. grunts).

18. Koku ciršana SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” apsaimniekojamajā teritorijā Rīgā, Ernestīnes ielā 26 (59. grupa, 309. grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Zemgale”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.07.2014.;
līdz 16.07.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieku vai tiesiskā valdītāja vārdā Rīgā, Ernestīnes ielā 26 (59. grupa, 309. grunts);
pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

19. Koka ciršana Rīgā, Kalnciema ielā 62A (59. grupa, 257. grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Zemgale”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.08.2014.;
līdz 15.07.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieku vai tiesiskā valdītāja vārdā par 1 bērza ø 50 cm ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 62A (59. grupa, 257. grunts);
pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.