Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.22 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks

J. Ločmelis

Komisijas locekļi:

 

 

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U. Zommers

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A. Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

I. Krastiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L. Tomiņa

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

M.Punka

Darba kārtībā:

  • 1 pārkāpuma izskatīšana;
  • 4 apstādījumu saglabāšanas nosacījumi projektēšanai;
  • 2 koku ciršana būvniecības nolūkā;
  • 14 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 02.07.2012. lēmuma(protokols Nr. 17 1.1.1. §) „Par koku ciršanu Rīgā, Vecāķu prospektā 183(120.grupa, 67.grunts)” pārskatīšanu
Nolemj:

atļaut [..] pagarināt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 02.07.2012. lēmumu (protokols Nr. 17 1.1.1. §) ”Par koku ciršanu Rīgā, Vecāķu prospektā 183 (120.grupa, 67.grunts)” noteikto zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu apmaksas termiņu, sadalot zaudējumu atlīdzības samaksu 796,81 EUR (septiņi simti deviņdesmit seši euro, astoņdesmit viens cents) vairākos maksājumos, pa mēnešiem no 2014. gada maija līdz 2015. gada maijam.

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

1. Saieta nama projektēšana Rīgā, Lāčplēša ielā 71 (31. grupa, 65. grunts)
Adresāts: Nodibinājums „COP Latvia”

Nolemj:
par 1 papeles ø 73 cm, 1 divstumbru bērza ø 16/25 cm, 1 kļavas ø 18 cm (celma caurmērs 24 cm), 1 ošlapu kļavas ø 22 cm, 5 liepu ø 50, 38, 29, 37, 37 cm, 1 zirgkastaņas ø 43 cm ciršanu Lāčplēša ielā 71 (31. grupa, 65. grunts) organizēt publisko apspriešanu no 10.06.2014. līdz 25.06.2014.;
koku ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 03.06.2014. Ne vēlāk kā līdz 09.06.2014. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
koku ciršanas ierosinātājam ne vēlāk kā līdz 09.06.2014. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem;
pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu un Valsts kultūras aizsardzības inspekcijas atzinuma saņemšanas, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē;
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.07.2014.

2. Sporta kompleksa jaunbūve Rīgā, Ezermalas ielā 32 (84. grupa, 528. grunts)
Adresāts: Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.07.2014.;
līdz 10.07.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dendrologa atzinumu par pazemes būves potenciālo ietekmi uz vidi un kokiem Rīgā, Ezermalas ielā 32 (84. grupa, 528. grunts) un apkārtējā teritorijā un paredzētos tehniskos risinājumus, nodrošinot apstādījumu saglabāšanai nepieciešamo hidroloģisko režīmu būvniecības laikā un būves tālākajā ekspluatācijā;
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

3. Lietotāja 20kV elektroapgādes tīklu rekonstrukcija Rīgā, Atlantijas ielā 27(111. grupa, 923. grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas universālais termināls”

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 1 divstumbru kļavu ø 24/31 cm Rīgā, Atlantijas ielā 27 (111. grupa, 923. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 469,54 EUR (četri simti sešdesmit deviņi euro piecdesmit četri centi);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

4. Īslaicīgas lietošanas būves-autostāvvietas projektēšana Rīgā, Lielirbes ielā 25 (75. grupa, 272. grunts)
Adresāts: SIA „MKEE”, SIA „MERKS”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.07.2014.;
līdz 30.06.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vārdā par 10 bērzu ø 21, 23, 16 (celma caurmērs 25 cm), 22, 15 (celma caurmērs 22 cm), 16 (celma caurmērs 24 cm), 17/19 (celma caurmērs 43 cm), 48, 26, 24 cm, 20 liepu ø 54, 16 (celma caurmērs 21 cm), 32, 31, 26, 32, 39, 36, 20 (aug slīpi), 23, 30, 32, 28, 30, 43, 19 (celma caurmērs 24 cm), 26, 15 (celma caurmērs 22 cm), 26, 19 cm (celma caurmērs 27 cm), 3 blīgznu ø 25/22, 17/23/19/17 (celma caurmērs 63 cm), 20 cm, 6 melnalkšņu ø 17/19/14/21 (celma caurmērs 66 cm), 21/12/17 (celma caurmērs 52 cm), 27/20/16/14 (celma caurmērs 76 cm), 26/20, 24, 34 cm, 1 vītola ø 19/16/17 cm (celma caurmērs 45 cm) ciršanu Rīgā, Lielirbes ielā 25 (75. grupa, 272. grunts);
organizēt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas izbraukumu uz objektu Rīgā, Lielirbes ielā 25 (75. grupa, 272. grunts);
pēc izbraukuma un dokumentu saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Saldējamo iekārtu pārdošanas servisa centra būvniecība Rīgā, Maskavas ielā 456A (125. grupa, 228. grunts)
Adresāts: SIA „AST Logistika”

Nolemj:
atļaut cirst 1 nokaltušu bērzu ø 33 cm Rīgā, Maskavas ielā 456A (125. grupa, 228. grunts);
pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju;
atteikt atļaut cirst 14 bērzus ø 20, 21, 24, 27, 29, 29, 29, 30, 32, 33, 33, 33, 35, 39 cm Rīgā, Maskavas ielā 456A (125. grupa, 228. grunts).

2. Savrupmājas un saimniecības ēkas jaunbūve Rīgā, Dzintara ielā 14 (108. grupa, 8. grunts)
Nolemj:

atļaut cirst 1 bērzu ø 21 cm un 1 priedi ø 16 cm (celma caurmērs 20 cm) Rīgā, Dzintara ielā 14 (108. grupa, 8. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 120,66 EUR (viens simts divdesmit euro sešdesmit seši centi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Koku ciršana Rīgā, Sakņu ielas sarkanajās līnijās (125. grupa, 6929. grunts), posmā no Sakņu ielas 10 līdz Bērzkalnu ielai
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde

Nolemj:
atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam Vides pārvaldei 5 papeles ø 60, 62, 72, 75, 90 cm Rīgā, Sakņu ielas sarkanajās līnijās (125. grupa, 6929. grunts), posmā no Sakņu ielas 10 līdz Bērzkalnu ielai;
pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2. Koka ciršana Rīgā, Taisnās ielas sarkanajās līnijās (125. grupa, 9018. grunts), pie Taisnās ielas 31
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde

Nolemj:
atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam Vides pārvaldei 1 piecstumbru ievu ø 24/24/29/30/32 cm Rīgā, Taisnās ielas sarkanajās līnijās (125. grupa, 9018. grunts), pie Taisnās ielas 31;
pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

3. Koka ciršana Rīgā, Matīsa ielā 141 (38. grupa, 4. grunts)
Nolemj:

atļaut cirst 1 bīstamu zirgkastaņu ø 59 cm Rīgā, Matīsa ielā 141 (38. grupa, 4. grunts);
pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

4. Koku ciršana Rīgā, Prūšu ielā b/n (78. grupa, 200. grunts), pie Rušonu ielas 24 k-1 (78. grupa, 2123. grunts)
Adresāts: Dzīvokļu īpašnieku biedrība „Kaimiņi 21”

Nolemj:
atļaut cirst 2 papeles ø 58, 69 cm Rīgā, Prūšu ielā b/n (78. grupa, 200. grunts), pie Rušonu ielas 24 k-1 (78. grupa, 2123. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 231,30 EUR (divi simti trīsdesmit viens euro trīsdesmit centi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

5. Koku ciršana Rīgā, Lāčplēša ielā 44/46 (30. grupa, 26. grunts)
Nolemj:

par 2 bērzu ø 31, 37 cm un 3 liepu ø 41, 51, 55 cm ciršanu Rīgā, Lāčplēša ielā 44/46 (30. grupa, 26. grunts) organizēt publisko apspriešanu no 03.06.2014. līdz 16.06.2014.;
koku ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 27.05.2014. Ne vēlāk kā līdz 02.06.2014. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
līdz 02.06.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā būveksperta slēdzienu, par koku ietekmi uz ēkām un komunikācijām Rīgā, Lāčplēša ielā 44/46 (30. grupa, 26. grunts);
pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē;
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.07.2014.

6. Koku ciršana Rīgā, Lāčplēša ielā 119 (40. grupa, 62. grunts)
Nolemj:

atteikt izdot Ivaram Petrovskim labvēlīgu administratīvo aktu par 1 liepas ø 42 cm un 1 zirgkastaņas ø 95 cm ciršanu Rīgā, Lāčplēša ielā 119 (40. grupa, 62. grunts).

7. Koku ciršana Rīgā, Brīvības gatvē 425 (91. grupa, 430. grunts)
Adresāts: Laivu un garāžu īpašnieku kooperatīva sabiedrība „Nāra”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.07.2014.;
līdz 02.07.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieku vai tiesiskā valdītāja vārdā par 1 papeles ø 61 cm un 2 liepu ø 24, 27 cm ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 425 (91. grupa, 430. grunts);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

8. Koku ciršana Rīgā, Salamandras ielas sarkanajās līnijās (91. grupa, 9999. grunts), pie Salamandras ielas 2
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde

Nolemj:
atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 17 papeles ø 44-135 cm Rīgā, Salamandras ielas sarkanajās līnijās (91. grupa, 9999. grunts), pie Salamandras ielas 2;
rekomendējam nocirsto koku vietā Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei organizēt jaunu koku stādīšanu;
pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

9. Koku ciršana Rīgā, Mildas ielā 6 (113. grupa, 2228. grunts)
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde

Nolemj:
atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam Vides pārvaldei 7 papeles ø 100, 43/58/58, 83, 68, 56, 56, 44/50 cm Rīgā, Mildas ielā 6 (113. grupa, 2228. grunts);
pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

10. Koka ciršana Rīgā, Mālpils ielā 2B (24. grupa, 185. grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Centrs”

Nolemj:
atteikt izdot SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirkņa „Centrs” labvēlīgu administratīvo aktu par 1 ošlapu kļavas ø 27/26/41 cm ciršanu Rīgā, Mālpils ielā 2B (24. grupa, 185. grunts).

11. Koku ciršana Rīgā, Juglas ielā 16A (92. grupa, 650. grunts)
Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 132 cm Rīgā, Juglas ielā 16A (92. grupa, 650. grunts);
atļaut cirst 3 liepas ø 59, 70, 64 cm, 1 egli ø 61 cm, 1 divstumbru ievu ø 24/26 cm Rīgā, Juglas ielā 16A (92. grupa, 650. grunts);
izvest no teritorijas Rīgā, Juglas ielā 16A (92. grupa, 650. grunts) uzbērto grunti un būvgružus. Atjaunojot iepriekšējo grunts līmeni un dabīgo reljefu, veicot koku saglabāšanas pasākumus. Teritorijas daļā pēc uzbērtās grunts aizvākšanas uzvest auglīgo augsni;
pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

12. Koku ciršana Rīgā, Balasta dambī 1 (62. grupa, 2001. grunts)
Adresāts: SIA „Latectus”

Nolemj:
atļaut cirst 3 papeles ø 29, 20, 25 cm Rīgā, Balasta dambī 1 (62. grupa, 2001. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 336,93 EUR (trīs simti trīsdesmit seši euro deviņdesmit trīs centi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

13. Koku ciršana Rīgā, Līves ielas sarkanajās līnijās, pie ēkas Nr. 14(105. grupa, 224. grunts)
Adresāts: Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija

Nolemj:
atļaut cirst Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijai 4 kļavas ø 31, 27, 19 (celma caurmērs 21 cm), 17 cm (celma caurmērs 21 cm), 1 blīgznu ø 28 cm un 1 bērzu ø 42 cm Rīgā, Līves ielas sarkanajās līnijās, pie ēkas Nr. 14 (105. grupa, 224. grunts);
pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

14. Koka ciršana Rīgā, Volguntes ielas sarkanajās līnijās, pie ēkas Nr. 21(76. grupa, 9004. grunts)
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde

Nolemj:
atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam Vides pārvaldei 1 kļavu ø 66 cm Rīgā, Volguntes ielas sarkanajās līnijās, pie ēkas Nr. 21 (76. grupa, 9004. grunts);
pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.