Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.14 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks

J. Ločmelis

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A. Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A. Dubava

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas galvenais speciālists

A. Reinšmits

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītājas p. i.

E. Biseniece

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas vadītājas vietniece

L. Ozola

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L. Tomiņa

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

M.Punka

Darba kārtībā:

  • 1 pārkāpuma izskatīšana;
  • 5 apstādījumu saglabāšanas nosacījumi projektēšanai;
  • 1 koku ciršana būvniecības nolūkā;
  • 18 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Koku bojāšana Rīgā, A. Deglava ielā 73 (71. grupa, 1561. grunts)
Adresāts: SIA „OPTRON”

Nolemj:
uzlikt par pienākumu SIA „OPTRON” apmaksāt zaudējumu atlīdzību par 2 papeļu ø 60 un 75 cm bojāšanu Rīgā, A. Deglava ielā 73 (71. grupa, 1561. grunts) EUR 307,34 (trīs simti septiņi euro trīsdesmit četri centi) apmērā.

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

1. Ēkas lit. 001 rekonstrukcijas par daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ar komercplatībām projektēšana Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 17A (11. grupa, 2027. grunts)
Adresāts: SIA „PB17A”

Nolemj:

pēc būvatļaujas saņemšanas
atļaut cirst 3 bērzus ø 46, 21, 44 cm, 4 liepas ø 26, 33, 35, 37 cm, 1 sarkano ozolu ø 31 cm Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 17A (11. grupa, 2027. grunts);
atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 55 cm Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 17A (11. grupa, 2027. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu EUR 4642,12 (četri tūkstoši seši simti četrdesmit divi euro divpadsmit centi);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu.

2. Ēku lit. 001un lit. 004 rekonstrukcija Rīgā, Aristida Briāna ielā 13 (24. grupa, 98. grunts)
Adresāts: Valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamies īpašumi”

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 2 kļavas ø 28, 28 cm Rīgā, Aristida Briāna ielā 13 (24. grupa, 98. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu EUR 79,68 (septiņdesmit deviņi euro sešdesmit astoņi centi);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

3. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar komercplatībām un pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūve Rīgā, Ganu ielā 3 (18. grupa, 77. grunts) un Ganu ielā b/n (ielas sarkanajās līnijās, 18. grupa, 2099. grunts)
Adresāts: SIA „Ziedu grupa”

Nolemj:
atteikt atļaut cirst:
1 ošlapu kļavu ø 13 cm (celma caurmērs 20 cm), 1 ošlapu kļavu ø 15 cm (celma caurmērs 23 cm), 1 divstumbru bērzu ø 44/44 cm, 1 liepu ø 51 cm, 1 divstumbru ievu ø 20/20 cm nolauzti zari, 2 bērzus ø 33, 44 cm, 1 papeli ø 75 cm Rīgā, Ganu ielā 3 (18. grupa, 77. grunts);
1 bērzu ø 25 cm Rīgā, Ganu ielā b/n (ielas sarkanajās līnijās, 18. grupa, 2099. grunts).

4. Mēbeļu salona jaunbūve, administratīvās ēkas rekonstrukcija Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 6/8 (87. grupa, 239. grunts)
Adresāts: SIA „M29”

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 12 liepas ø 39, 45, 46, 47, 47, 47, 47, 48, 52, 52, 54, 55 cm, 3 ozolus ø 35, 43 un 47 cm Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 6/8 (87. grupa, 239. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu EUR 6010,21 (seši tūkstoši desmit euro divdesmit viens cents);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

5. Dzīvojamās mājas jaunbūve Rīgā, Atgāzenes ielā 28A (74. grupa, 333. grunts)
Nolemj:

pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst:
1 kļavu ø 54 cm Rīgā, Atgāzenes ielā 28A (74. grupa, 333. grunts);
1 priedi ø 45 cm Rīgā, Atgāzenes ielā 26 (74. grupa, 60. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu EUR 845,19 (astoņi simti četrdesmit pieci euro deviņpadsmit centi);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Biroju ēkas rekonstrukcija (paplašināšana) Rīgā, Vaiņodes ielā 1 (74. grupa, 303. grunts)
Adresāts: SIA „Vaiņodes krasti”

Nolemj:
atļaut cirst 1 kļavu ø 58 cm Rīgā, Vaiņodes ielā 1 (74. grupa, 303. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu EUR 495,16 (četri simti deviņdesmit pieci euro sešpadsmit centi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Koku ciršana Rīgā, Poruka ielā 21 (94. grupa, 131. grunts)
Nolemj:

atļaut cirst 1 kļavu ø 18 cm (celma caurmērs 22 cm), 3 kļavas ø 25, 26, 33 cm, 3 priedes ø 24, 30, 34 cm, 2 liepas ø 33, 32 cm, 1 priedi ø 18 cm (celma caurmērs 22 cm) Rīgā, Poruka ielā 21 (94. grupa, 131. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu EUR 1243,04 (viens tūkstotis divi simti četrdesmit trīs euro četri centi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2. Koka ciršana Rīgā, Mālpils ielā 2B (24. grupa, 185. grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Centrs”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.05.2014.;
līdz 20.05.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vārdā par 1 daudzstumbru ošlapu kļava ø 27/26/41 cm ciršanu Rīgā, Mālpils ielā 2B (24. grupa, 185. grunts);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

3. Koka ciršana Rīgā, Melderu ielā 1 (127. grupa, 26. grunts)
Nolemj:

atļaut cirst 1 bērzu ø 68 cm Rīgā, Melderu ielā 1 (127. grupa, 26. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu EUR 154,81 (viens simts piecdesmit četri euro astoņdesmit viens cents);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

4. Koku ciršana Rīgā, Mildas ielā 11 (113. grupa, 2195. grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Ziemeļi”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.05.2014.;
līdz 07.05.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieku vai tiesiskā valdītāja vārdā par 2 papeļu ø 73, 64 cm ciršanu Rīgā, Mildas ielā 11 (113. grupa, 2195. grunts);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

5. Koka ciršana Rīgā, Kreimeņu ielā 5 (111. grupa, 861. grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Ziemeļi”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.05.2014.;
līdz 16.05.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieku vai tiesiskā valdītāja vārdā par 1 ievas ø 26/25 cm ciršanu Rīgā, Kreimeņu ielā 5 (111. grupa, 861. grunts);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

6. Koka ciršana Rīgā, Airu ielā 92 (120. grupa, 1581. grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Ziemeļi”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.05.2014.;
līdz 07.05.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieku vai tiesiskā valdītāja vārdā par 1 papeles ø 65 cm ciršanu Rīgā, Airu ielā 92 (120. grupa, 1581. grunts);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

7. Koka ciršana Rīgā, Gaileņu iela 6 (114. grupa, 2001. grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Ziemeļi”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.05.2014.;
līdz 07.05.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieku vai tiesiskā valdītāja vārdā par 2 kļavu ø 43, 24/25 cm ciršanu Rīgā, Gaileņu ielā 6 (114. grupa, 2001. grunts);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

8. Koka ciršana Rīgā, Vecmīlgrāvja 1. līnijā 8 (113. grupa, 2200. grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Ziemeļi”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.05.2014.;
līdz 16.05.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieku vai tiesiskā valdītāja vārdā par 1 liepas ø 36 cm ciršanu Rīgā, Vecmīlgrāvja 1. līnijā 8 (113. grupa, 2200. grunts);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

9. Koku ciršana Rīgā, Audupes ielā 15/17 (120. grupa, 1636. grunts)
Adresāts: Rīgas brīvostas pārvalde

Nolemj:
atļaut cirst 12 papeles ø 24/23/12 (celma caurmērs 35 cm), 21/19 (celma caurmērs 30 cm), 22, 15 (celma caurmērs 21 cm), 18 (celma caurmērs 26 cm), 24, 18 (celma caurmērs 28 cm), 16 (celma caurmērs 35 cm), 39, 32, 34/22/37 cm, 18 (celma caurmērs 35 cm) un 1 vītolu ø 18/24/11/20/26 cm (celma caurmērs 38 cm) Rīgā, Audupes ielā 15/17 (120. grupa, 1636. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu EUR 897,88 (astoņi simti deviņdesmit septiņi euro astoņdesmit astoņi centi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

10. Koku ciršana Rīgā, Brīvības ielā 131 (26. grupa, 67. grunts)
Adresāts: SIA „Nortes”

Nolemj:
par 2 bērzu ø 39, 33 cm, 2 liepu ø 22, 40 cm Rīgā, Brīvības ielā 131 (26. grupa, 67. grunts) ciršanu organizēt publisko apspriešanu no 07.05.2014. līdz 19.05.2014.;
koku ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 30.04.2014. Ne vēlāk kā līdz 06.05.2014. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rūpniecības ielā 18; koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 06.05.2014. trešo no saskaņotajām planšetēm izvieto pie nociršanai plānotiem kokiem;
pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē;
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.06.2014.

11. Koka ciršana SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Pļavnieki” apsaimniekojamajā teritorijā Rīgā, Ulbrokas ielā 1 (121. grupa, 2340. grunts) pie Pļavnieku ielas 6
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Pļavnieki”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.06.2014.;
līdz 23.05.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieku vai tiesiskā valdītāja vārdā par 1 bērza ø 32/23 cm ciršanu Rīgā, Ulbrokas ielā 1 (121. grupa, 2340. grunts) pie Pļavnieku ielas 6 un būveksperta slēdzienu par minētā koka ietekmi uz ēku Rīgā, Pļavnieku ielā 6;
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

12. Koku ciršana Rīgā, Rēznas ielā 14 (71. grupa, 150. grunts)
Adresāts: SIA „Negocio”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.05.2014.;
pēc Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

13. Koku ciršana Rīgā, Matīsa ielā 133/135 (38. grupa, 7. grunts)
Nolemj:

par 2 papeļu ø 68 un 100 cm ciršanu Rīgā, Matīsa ielā 133/135 (38. grupa, 7. grunts) organizēt publisko apspriešanu no 27.05.2014. līdz 09.06.2014.;
koku ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 20.05.2014. Ne vēlāk kā līdz 26.05.2014. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
koku ciršanas ierosinātājam ne vēlāk kā līdz 26.05.2014. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem;
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.07.2014.

14. Koku ciršana Rīgā, Kristīnes ielā 17 (125. grupa, 3502. grunts) un Kristīnes ielas sarkanajās līnijās (125. grupa, 164. grunts)
Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.06.2014.;
līdz 30.05.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieku vai tiesiskā valdītāja vārdā par 1 liepas ø 35 cm ciršanu Rīgā, Kristīnes ielas sarkanajās līnijās (125. grupa, 164. grunts);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

15. Koku ciršana Rīgā, Matīsa ielā 141 (38. grupa, 4. grunts)
Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.05.2014.;
pēc Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas un Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

16. Koka ciršana Rīgā, Dauguļu ielas sarkanajās līnijās (106. grupa, 9009. grunts)
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 67 cm Rīgā, Dauguļu ielas sarkanajās līnijās (106. grupa, 9009. grunts).

17. Koka ciršana Rīgā, Slokas ielā 62 (63. grupa, 99. grunts)
Nolemj:

atļaut cirst 1 bīstamu papeli ø 72 cm Rīgā, Slokas ielā 62 (63. grupa, 99. grunts);
pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

18. Koku ciršana Rīgā, Juglas ielā 16A (92. grupa, 650. grunts)
Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.05.2014.;
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.