Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu teritorijai starp Ceraukstes ielu, Padures ielu, Kazdangas ielu un Bišumuižas grāvi

Versija drukāšanai
Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu teritorijai starp Ceraukstes ielu, Padures ielu, Kazdangas ielu un Bišumuižas grāvi

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) lēmumu BV-14-278- apstiprināts detālplānojums teritorijai starp Ceraukstes ielu, Padures ielu, Kazdangas ielu un Bišumuižas grāvi (zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 0100 119 2152; 0100 119 2151; 0100 119 2150; 0100 119 2149; 0100 119 2148; 0100 119 2147; 0100 119 2146; 0100 119 2145; 0100 119 2144; 0100 119 2143; 0100 119 2142; 0100 119 2141; 0100 119 2029; 0100 119 2028; 0100 119 0085; 0100 119 0216; 0100 119 0087; 0100 119 9005 un 0100 073 0002).

Ar detālplānojumu var iepazīties Būvvaldē, Amatu ielā 4, Rīgā, vai skatīt tā elektronisko versiju Būvvaldes mājas lapā www.rpbv.lv sadaļā „Detālplānojumi”.

Paskaidrojuma raksts
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Esošā izmantošana
Atļautā (plānotā) izmantošana
Inženierkomunikāciju sark. līnijas un šķērsprofili
Transporta shēma
Robežu noteikšanas projekts
Labiekārtojums