Pašvaldības nodevas likmes par Rīgas pilsētas būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu

Versija drukāšanai

Pamatojoties uz Rīgas domes 16.06.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.178, un to grozījumiem pieprasot Rīgas pilsētas būvvaldes izstrādātos oficiālos dokumentus un to apliecinātas kopijas, iesniedzējs iesniegumam pievieno maksājuma dokumentu, kas apliecina nodevas samaksu pilnā apmērā.

Ar 2014. gada 1. janvāri pašvaldības nodevas likmes par Rīgas pilsētas būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu būs euro. No 2013. gada 1. oktobra valūtas tiks atspoguļotas paralēli.

Nr.
p.k.

Dokuments

Mērvienība

Nodevas likme, Ls

Nodevas likme, euro

1.

Lēmums par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un  tā nosacījumiem:

 

 

 

1.1.

zemesgabalam(-iem) ar kopējo platību līdz 1200 m2

1 lēmums

24

34,15

1.2.

zemesgabalam(-iem) ar kopējo platību no 1201 m2

1 lēmums

46

65,45

2.

Plāns ar piesaistēm ielu sarkanajām līnijām vai apbūvei:

 

 

 

2.1.

inženierkomunikāciju projektēšanai:

 

 

 

2.1.1.

trase līdz 100 m

100 m

46

65,45

2.1.2.

katri nākamie 100 m

100 m

14

19,92

2.2.

reklāmas objekta projektēšanai

1 plāns

22

31,30

3.

Izkārtnes, tirdzniecības vietas, reklāmas pase

1 pase

16

22,77

4.

Tirdzniecības vietas pase fiziskām personām

1 pase

7

9,96

5.

Izziņa par jaunbūvi (iesākta būvniecība līdz nodošanai
ekspluatācijā)

 

 

 

5.1.

viendzīvokļa, divdzīvokļu dzīvojamās ēkas, saimniecības ēkas, garāžas individuālai lietošanai:

 

 

 

5.1.1.

fiziskām personām

1 izziņa

23

32,73

5.1.2.

juridiskām personām

1 izziņa

33

46,95

5.2.

pārējie būvobjekti

1 izziņa

33

46,95

6.

Izziņa par būves neesamību dabā:

 

 

 

6.1.

fiziskām personām

1 izziņa

23

32,73

6.2.

juridiskām personām

1 izziņa

33

46,95

7.

Lēmums par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu:

 

 

 

7.1.

zemesgabalam(-iem) ar kopējo platību līdz 1200 m2

1 lēmums

24

34,15

7.2.

zemesgabalam(-iem) ar kopējo platību no 1201 m2

1 lēmums

46

65,45

8.

Arhīva izziņas par zemes gabala grupu/grunti vai adresi sagatavošana

1 izziņa

--

19,25

9.

Informatīvas arhīva izziņas par pieprasītajiem dokumentiem sagatavošana (tostarp arī par negatīvu rezultātu)

1 izziņa

--

19,99

10.

Lēmums par apliecinājuma kartes akceptēšanu vienkāršotajai renovācijai un vienkāršotajai rekonstrukcijai:

 

 

 

10.1.

fiziskām personām

1 lēmums

25

35,57

10.2.

juridiskām personām

1 lēmums

31

44,11

11.

Lēmums par tehniskās shēmas saskaņošanu vienkāršoto inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūvei, rekonstrukcijai vai renovācijai:

 

 

 

11.1.

fiziskām personām savā īpašumā esošajos dzīvokļos vai savrupmājās

1 lēmums

25

35,57

11.2.

juridiskām personām

1 lēmums

31

44,11

12.

Rīgas pilsētas būvvaldes izstrādātā dokumenta noraksts, izraksts un apliecināta kopija

1 lapaspuse

3

4,27

13.

Lēmums par plānošanas un arhitektūras uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu vai atjaunošanu:

 

 

 

13.1.

fiziskām personām

1 lēmums

18

--

13.2.

juridiskām personām

1 lēmums

26

--

14.

Lēmums par akceptētā tehniskā projekta derīguma termiņa pagarināšanu

1 lēmums

29

--

15.

Lēmums par tehniskā projekta atkārtotu akceptēšanu (t.i., par pārakceptēšanu, ja beidzas akceptētā tehniskā projekta derīguma termiņš vai būvatļauja ir anulēta)

1 lēmums

40

--

 


Rekvizīti maksājumiem