Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā

Versija drukāšanai

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību regulē Rīgas domes 2012. gada 18. decembra saistošie noteikumi Nr. 198 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā", kuru 4. punktā ir uzskaitītas personas, kuras var saņemt atvieglojumus, tai skaitā par kultūras pieminekļiem - 50% (4.15. apakšpunkts), restaurētām mājām - 25% (4.16. apakšpunkts), par ēkām, kas atrodas valsts nozīmes pilsētbūves pieminekļu teritorijā, Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas, kā arī par ēkām, kas ir iekļautas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā – no 25% līdz 90% (4.18. apakšpunkts).

Persona, kurai ir tiesības uz šo saistošo noteikumu 4.15.apakšpunktā noteiktajiem atvieglojumiem, līdz pirmstaksācijas gada 1. oktobrim iesniedz Būvvaldē noteiktas formas pieteikumu (2. pielikums 18.12.2012. Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.198 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā” (http://likumi.lv), pievienojot Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (turpmāk – VKPAI) norādījumu par kultūras pieminekļa izmantošanu un saglabāšanu kopiju (ar VKPAI apliecinājumu, ka norādījumi ievēroti) vai VKPAI rakstisku atzinumu par kultūras pieminekļa saglabāšanu un izmantošanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām kultūras pieminekļu aizsardzībā (ja iesniedzējs līdz tam nav saņēmis iepriekšminētos VKPAI norādījumus par kultūras pieminekļa izmantošanu un saglabāšanu).

Persona, kurai ir tiesības uz šo saistošo noteikumu 4.16. apakšpunktā noteiktajiem atvieglojumiem, līdz pirmstaksācijas gada 1.oktobrim iesniedz Būvvaldē noteiktas formas pieteikumu ēkas izvērtēšanai (3. pielikums 18.12.2012. Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 198 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā” (http://likumi.lv), pievienojot  ēkas fasādes fotofiksācijas.

Persona, kurai ir tiesības uz šo saistošo noteikumu 4.18.apakšpunktā noteiktajiem atvieglojumiem, pēc būvdarbu pabeigšanas un to pieņemšanas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā līdz pirmstaksācijas gada 1. oktobrim iesniedz Būvvaldē noteiktas formas pieteikumu ēkas izvērtēšanai (4. pielikums 18.12.2012. Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 198 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā” (http://likumi.lv), pievienojot  ēkas fasādes fotofiksācijas.

Būvvalde līdz taksācijas gada 1. janvārim izvērtē personas pieteikumu un, ja nekustamais īpašums atbilst šo saistošo noteikumu 4.15., 4.16., 4.18. apakšpunktu nosacījumiem, veic attiecīgu atzīmi Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā.

Saskaņā ar Noteikumu 2. punktu galīgo lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu pieņems Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde

Pieteikumu par atvieglojumu piešķiršanu nākamajam taksācijas gadam var iesniegt sešus mēnešus pirms attiecīgā taksācijas gada iestāšanās.