Padomes un komisijas

Versija drukāšanai

Rīgas pilsētas būvvalde informē, ka 06.04.2017. ir apstiprināts jauns Būvvaldes Padomes reglaments, kas paredz korekcijas Padomes darba kārtībā

Būvvalde ir pārskatījusi un reorganizējusi Padomes darbību ar mērķi padarīt to efektīvāku. Primāri ir pārvērtēti kritēriji attīstības priekšlikumu virzīšanai izskatīšanā Padomē, lai samazinātu izskatāmo jautājumu skaitu un tādējādi samazinātu ieceres izskatīšanas laiku Būvvaldē. Pārskatīta arī Padomes sēžu regularitāte, turpmāk paredzot tās organizēt katru nedēļu – trešdienā. Savukārt ņemot vērā, ka nepieciešamības gadījumā Padomes locekļiem turpmāk ir paredzētas tiesības pieaicināt Padomes sēdē piedalīties attīstības priekšlikumu ierosinātājus, lai prezentētu attīstības priekšlikumus, kā arī citus Rīgas domes struktūrvienību darbiniekus, ja tas nepieciešams un iepriekš ticis saskaņots ar Padomes priekšsēdētāju, turpmāk netiks veiktas Padomes sēžu videotiešraides un videoieraksti.

Ar Padomes sēžu darba kārtību personas var iepazīties Būvvaldes mājas lapā, kur informācija tiks publicēta ne vēlāk kā 12 stundas pirms Padomes sēdes. Savukārt Padomes sēdē pieņemtie lēmumi tiks publicēti ne vēlāk kā līdz nākamās pirmdienas plkst. 12:00.

Padomes sastāva izmaiņas netiek paredzētas. Arī turpmāk tajā piedalīsies ne tikai Būvvaldes pārstāvji, bet arī Rīgas pašvaldību aģentūras „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors vai direktora vietnieks un pārstāvji no Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta.

Būvvaldes padome

Rīgas pilsētas būvvaldes padome (turpmāk – Padome) ir Rīgas pilsētas būvvaldes koleģiāla konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu Būvvaldes un pieaicināto personu viedokļu apmaiņu, pieņemot lēmumus par būvniecības ieceru un detālplānojumu (turpmāk – attīstības priekšlikumi) tālāku virzību.

Apstādījumu saglabāšanas komisija

Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisija (turpmāk – Komisija) izskata iesniegumus par koku ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem, vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī koku ainavisko, dendroloģisko un ekoloģisko nozīmīgumu, koku nozīmi dabas daudzveidības saglabāšanā un koku atbilstību ēku ekspluatācijas un cilvēku dzīves vietas un drošības apstākļiem un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža vai par atteikumu izsniegt atļauju.

Komisija, izskatot iesniegumus par koku ciršanu, lemj par nepieciešamību piemērot publiskās apspriešanas procedūru, kā arī izvērtē publiskās apspriešanas rezultātus, nosaka zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu atbilstoši Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 24.punktam, kā arī sniedz norādījumus Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam par Rīgas apstādījumu atjaunošanas fonda līdzekļu izlietojumu.