Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Brīvības ielā 186 (37. grupa, 2001. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 13.11.2017. lēmumu Nr. 46, 1.3.2. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 3 vītolu ø 31, 40, 53 cm ciršana.

Objekts – “Teritorijas kopšana”.
Adrese – Rīgā, Brīvības ielā 186 (37. grupa, 2001. grunts).
Zemes īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs – SIA “GMG Demetra”.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Matīsa ielā 71 (34. grupa, 101. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 09.10.2017. lēmumu Nr. 41, 1.2.7. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 bērza ø 58 cm, 1 liepas ø 40 cm, 1 zirgkastaņas ø 47 cm ciršana.

Objekts – “Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku jaunbūves”.
Adrese – Rīgā, Matīsa ielā 71 (34. grupa, 101. grunts).
Zemes īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs – SIA “Jūrmala properties”.

Paziņojums būvniecības ieceres „Telpu vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu no tirdzniecības uz ražošanas funkciju Tallinas ielā 57A, Rīgā” nodošanu publiskai apspriešanai (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 27.09.2017. lēmumu Nr. BV-17-8012-ap, būvniecības ierosinātājs SIA "Joker Līzings”, reģ. Nr. 40003676154, Katrīnas iela 12, Rīga, LV-1045, tālrunis +371 29555665, nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri „Telpu vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu no tirdzniecības un ražošanas funkciju Tallinas ielā 57A, Rīgā”, zemesgabala kadastra apzīmējums. 0100 035 0126.

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS PAMATOJUMS

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Valgales ielā 4, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 099 0141) publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi (0)

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 28.09.2017. pieņēma lēmumu BV-17-12175-nd „Par detālplānojuma projekta zemes vienībai Valgales ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 099 0141), Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai". Detālplānojuma publiskās apspriešana termiņš tika noteikts no 13.10.2017. līdz 09.11.2017. Publiskās apspriešanas sanāksme notika 01.11.2017. plkst. 18.00 Ziemeļvalstu ģimnāzijā Paula Lejiņa ielā 12, Rīgā, aktu zālē.

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Kleistu ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 097 2104) publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi (0)

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 25.08.2017. pieņēma lēmumu BV-17-10573-nd „Par detālplānojuma projekta zemes vienībai Kleistu ielā (kadastra apzīmējums 0100 097 2104), Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai”. Detālplānojuma publiskās apspriešana notika no 11.09.2017. līdz 08.10.2017. Publiskās apspriešanas sanāksme notika 28.09.2017. plkst. 17.00 Rīgas centrālās bibliotēkas Imantas filiālbibliotēkā Slokas iela 161 k-1, Rīgā.