Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Kleistu ielā, Lielajā ielā, Flotes ielā, Parādes ielā, Lēpju ielā (109. grupa, 3. grunts, 103. grupa, 9999; 242; 2062; 2063. grunts, 110. grupa, 9999. grunts, 104. grupa, 205; 9999. grunts, 80. grupa (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 16.06.2017. lēmumu Nr. 25, 1.2.1. §, publiskai apspriešanai tiek nodota Lēpju ielas sarkanajās līnijās (109. grupa, 3. grunts; kadastra apzīmējums 0100 109 0004) 8 papeļu ø 16-95 cm,      

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Brīvības ielā 50 (21. grupa, 27. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 02.05.2017. lēmumu Nr. 18, 1.3.12. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 3 kļavu ø 74, 55, 72 cm ciršana.

Objekts – “Teritorijas kopšana”.
Adrese – Rīgā, Brīvības ielā 50 (21. grupa, 27. grunts).
Zemes īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs – SIA “ALFOR”.

Saistībā ar teritorijas kopšanu paredzēts cirst 3 kļavas ø 74, 55, 72 cm.
Koki ir stipri bojāti un apdraud cilvēku drošību.

Paziņojums par koka ciršanas un būvniecības ieceres „Daudzstāvu biroju ēkas jaunbūve Miera ielā 1, Rīgā” nodošanu publiskai apspriešanai (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 2017. gada 25.maija lēmumu Nr. BV-17-4479-ap, būvniecības ierosinātājs SIA "VAĻŅU 1", Reģ.nr. 40003978872, Vaļņu iela 1 (6.stāvs), Rīga, LV-1050, tālrunis +371 26476721, nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri „Daudzstāvu biroju ēkas jaunbūve”, zemesgabala kadastra Nr. 0100 023 0099.

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS PAMATOJUMS

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Piena ielā 11 (12. grupa, 79. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 22.05.2017. lēmumu Nr. 21, 1.2.3. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 ošlapu kļavas ø 33/14 cm, 1 blīgznas ø 16/32/24 cm, 1 vītola ø 25/48/53 cm ciršana.

Objekts – “Vieglo automašīnu stāvlaukuma ierīkošana”.
Adrese – Rīgā, Piena ielā 11 (12. grupa, 79. grunts).
Zemes īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs – SIA “Realto Daryo”.

Paziņojums par detālplānojuma projekta zemes vienībai Kalnciema ielā 191, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 081 0091) publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi (0)

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 01.03.2017. pieņēma lēmumu Nr.BV-17-1868-ap „Par detālplānojuma zemes vienībai Kalnciema ielā 191, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 081 0019) 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai”. Laika posmā no 20.03.2017. līdz 19.04.2017. notika detālplānojuma projekta publiskā apspriešana un 06.04.2017. plkst. 17:30, detālplānojuma teritorijā Kalnciema ielā 191, Rīgā tika organizēta publiskas apspriešanas sanāksme.