Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par ēkas ar darījumu un dzīvojamo funkciju Rīgā, Klīveru ielā 2 būvniecības ieceres nodošanu publiskajai apspriešanai (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2013. gada 20. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-13-6802-nd „Par ēkas ar darījumu un dzīvojamo funkciju Rīgā, Klīveru ielā 2 būvniecības ieceri”.

Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas termiņš ir noteikts no 2014. gada 2. janvāra līdz 2014. gada 13. februārim.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, J.Asara ielā 3 (37.grupa, 5.grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 11.11.2013. lēmumu Nr.46 1.3.3.§, publiskai apspriešanai tiek nodota 7 liepu ø 41, 43, 45, 47, 47, 48, 49 cm ciršana, kas paredzēta objekta „Slimnīcas ēku kompleksa rekonstrukcijas projektēšana” realizācijas ietvaros Rīgā, J. Asara ielā 3 (37. grupa, 5. grunts).

Paziņojums par detālplānojuma projekta teritorijai pie Juglas ielas, Ūdeļu ielas un Mazās Juglas ielas nodošanu pilnveidošanai un atkārtotai publiskajai apspriešanai (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2013.gada 3.decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-13-12914-nd „Lēmums par detālplānojuma projekta teritorijai pie Juglas ielas, Ūdeļu ielas un Mazās Juglas ielas nodošanu pilnveidošanai un atkārtotai publiskajai apspriešanai”.

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas termiņš ir noteikts no 2013.gada 9.decembra līdz 2014.gada 10.janvārim.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2013.gada 18.decembrī plkst.19.00 Ezerkrastu vidusskolas aktu zālē, Malienas ielā 89, Rīgā.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, A.Čaka ielā 42 (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 23.09.2013. lēmumu Nr.39 1.5.7.§, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 papeles ø 75 cm ciršana, kas paredzēta objekta teritorijas kopšanai Rīgā, A.Čaka ielā 42 (29.grupa, 98.grunts).

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu teritorijai starp Spulgas ielu, Graudu ielu un Valdeķu ielu kadastra apzīmējums 01000790375, Rīgā (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2013.gada 1.novembrī  ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-13-11631-nd „Lēmums par teritorijas starp Spulgas ielu, Graudu ielu, Valdeķu ielu un projektēto ielu datālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu” (kadastra apzīmējums 01000790375, platība 1.7724 ha).

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. - 2018.gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana – jaukta apbūve ar dzīvojamo funkciju teritorija (J).