Sabiedrības līdzdalība

Par detālplānojuma zemes vienībai Jāņa Endzelīna ielā 32A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 076 0803) 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai (0)

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 23.02.2017. ir pieņēmusi lēmumu Nr.BV-17-2583-nd „Par detālplānojuma zemes vienībai Jāņa Endzelīna ielā 32A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 076 0803) 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai”.

Publiskās apspriešanas termiņš no 06.03.2017. līdz 03.04.2017. Detālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017. gada 22. martā, plkst. 17:30, Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā, Eduarda Smiļģa ielā 46 , Rīgā.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Jelgavas ielā bez numura (50. grupa, 5. grunts). (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 30.01.2017. lēmumu Nr. 5, 1.2.2. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 3 gobu ø 16 (celma caurmērs 22 cm), 11/12 (celma caurmērs 23 cm), 21 cm ciršana.

Objekts – “Latvijas Universitātes Zinātņu centrs” jaunbūve”.
Adrese – Rīgā, Jelgavas ielā bez numura (50. grupa, 5. grunts).
Zemes īpašnieks – Rīgas domes Īpašuma departaments; koku ciršanas ierosinātājs - AS “LNK Industries”.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Dēļu ielā 6 (50. grupa, 10. grunts), Jelgavas ielā bez numura (50. grupa, 41. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 30.01.2017. lēmumu Nr. 5, 1.2.1. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 liepas ø 33 cm, 1 gobas ø 21/14/15/7/16/13/16/9 cm Rīgā, Dēļu ielā 6 (50. grupa, 10. grunts) un 2 ošlapu kļavu ø 35, 28 cm Rīgā, Jelgavas ielā bez numura (50. grupa, 41. grunts) ciršana.

Par detālplānojuma projekta zemes vienībai Berģu ielā 168, Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai (0)

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 25.01.2017. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-17-720-ap „Par detālplānojuma projekta zemes vienībai Berģu ielā 168, Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai” un 08.02.2017. ar lēmumu BV-17-1765-nd publiskās apspriešanas termiņš noteikts četras nedēļas – no 15.02.2017. līdz 14.03.2017.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas prezentācija notiks: 01. martā plkst.17:30 Kultūras centra ,,Berģi” mazajā zālē, Brīvības gatvē 455, Rīgā.

Publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Brasas, Skanstes un Pētersalas - Andrejsalas apkaimē (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 03.02.2017. lēmumu Nr. BV-17-24-ls publiskajai apspriešanai tiek nodota zemes vienību un ēku adrešu maiņa Brasas, Skanstes un Pētersalas - Andrejsalas apkaimē, kas nepieciešama, lai nodrošinātu viennozīmīgu adresācijas objektu identificēšanu un tiktu ievēroti Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumos Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” minētie adresācijas sistēmas pamatprincipi. Ar adresēm, kuras plānots mainīt, piešķirt un likvidēt, iespējams iepazīties lēmuma pielikumos –