Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 011 0212, kadastra apzīmējums 0100 011 0106, pie Rūpniecības ielas 25, Rūpniecības ielā 25 (11. grupa, 209. grunts, kadastra apzīmējums 0100 011 0107) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 12.02.2018. lēmumu Nr. 7, 1.2.2. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 apses ø 63/69 cm, 1 kļavas ø 54 cm un 1 bērza ø 43 cm ciršana.

Objekts – “Ceļa izbūve un teritorijas inženiertehniskā sagatavošana un daudzstāvu dzīvojamās ēkas būvniecība”.

Paziņojums par detālplānojuma projekta zemes vienībai Berģu ielā 168, Rīgā publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi (0)

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 25.01.2017. pieņēma lēmumu Nr. BV-17-720-ap „Par detālplānojuma projekta zemes vienībai Berģu ielā 168, Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai”, kā arī ar 08.02.2017. lēmumu Nr. BV-17-1765-nd noteica publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas no 15.02.2017. līdz 14.03.2017. Publiskās apspriešanas sanāksme tika organizēta 01.03.2017.

Paziņojums par būvniecības ieceres „Administratīvās ēkas vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu uz viesnīcu Bīskapa gātē 2, Rīgā” nodošanu publiskajai apspriešanai (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 29.01.2018. lēmumu Nr. BV-18-2636-nd, būvniecības ierosinātājs SIA “KAMUZ” reģ. Nr. 40103396987, Kalna iela 28, Brīvkalni, Babītes nov., LV-2107, nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri “Administratīvās ēkas vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu uz viesnīcu Bīskapa gātē 2, Rīgā” (kadastra apzīmējums 0100 003 0062).

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Krāsotāju ielā 8/10 (34. grupa, 152. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 18.12.2017. lēmumu Nr. 51, 1.2.6. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 bērza ø 16/21/23 cm, 1 kļavas ø 39/43 cm un 1 papeles ø 28 cm ciršana.

Objekts – “Kopdzīvojamās ēkas jaunbūve”.
Adrese – Rīgā, Krāsotāju ielā 8/10 (34. grupa, 152. grunts).
Zemes īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs – SIA “K8/10”.