Aktualitātes

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Kalnciema ielā 191, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 081 0019) (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2014. gada 27. martā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-14-1721-ap „Lēmums par detālplānojuma Kalnciema ielā 191, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 081 0019) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevumu un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir savrupmāju apbūves teritorija (S Dz). Zemes gabals atrodas daļēji ielu teritorijā (I).

2014.gada 7. janvārī stājušies spēkā jauni Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 77 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību Rīgā" (1)

 

Tie paredz izmaiņas Būvvaldes klientu apkalpošanas centrā iesniedzamās Reklāmas/reklāmas objekta projekta saskaņošanas kārtībā.

Jauni noteikumi topogrāfiskās informācijas apritei Rīgā (0)

No 5.septembra augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas apriti Rīgā noteiks jauni Rīgas domes saistošie noteikumi, kuros definēta kārtība par tās iesniegšanu, izsniegšanu un samaksu.