Aktualitātes

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu teritorijai starp Ceraukstes ielu, Padures ielu, Kazdangas ielu un Bišumuižas grāvi (0)

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) lēmumu BV-14-278- apstiprināts detālplānojums teritorijai starp Ceraukstes ielu, Padures ielu, Kazdangas ielu un Bišumuižas grāvi (zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 0100 119 2152; 0100 119 2151; 0100 119 2150; 0100 119 2149; 0100 119 2148; 0100 119 2147; 0100 119 2146; 0100 119 2145; 0100 119 2144; 0100 119 2143; 0100 119 2142; 0100 119 2141; 0100 119 2029; 0100 119 2028; 0100 119 0085; 0100 119 0216; 0100 119 0087; 0100 119 9005 un 0100 073 0002).

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Kalnciema ielā 191, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 081 0019) (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2014. gada 27. martā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-14-1721-ap „Lēmums par detālplānojuma Kalnciema ielā 191, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 081 0019) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevumu un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir savrupmāju apbūves teritorija (S Dz). Zemes gabals atrodas daļēji ielu teritorijā (I).

2014.gada 7. janvārī stājušies spēkā jauni Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 77 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību Rīgā" (1)

 

Tie paredz izmaiņas Būvvaldes klientu apkalpošanas centrā iesniedzamās Reklāmas/reklāmas objekta projekta saskaņošanas kārtībā.

Jauni noteikumi topogrāfiskās informācijas apritei Rīgā (0)

No 5.septembra augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas apriti Rīgā noteiks jauni Rīgas domes saistošie noteikumi, kuros definēta kārtība par tās iesniegšanu, izsniegšanu un samaksu.