Aktualitātes

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Astras ielā 10A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 075 0611) (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2014. gada 24. oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-14-13387-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Astras ielā 10A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 075 0611) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir savrupmāju apbūves teritorija un ielu teritorija.

Izstrādāto būvprojektu iesniegšana Būvvaldē līdz šī gada 1. oktobrim un pēc tā (17)

Turpmāk, iesniedzot Rīgas pilsētas būvvaldē (turpmāk – Būvvalde) būvprojektus to saskaņošanai/akceptēšanai, būvprojektam nepieciešams pievienot arī iesniegumu par būvatļaujas izsniegšanu. Šāda prasība pamatojama ar būvniecību regulējošo normatīvo aktu izmaiņām, jo pēc šī gada 1.oktobra Būvvalde nebūs tiesīga saskaņot/akceptēt būvprojektus. Tā vietā Būvvalde izsniegs būvatļauju ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi vai noteiks projektēšanas nosacījumus, jeb atteiks izsniegt būvatļauju.

Prasības pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām pielāgojot ēkas vai telpu grupas (7)

Vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas ieceres dokumentāciju izstrādā atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un attiecīgās pašvaldības saistošajiem noteikumiem, kuros minēts, ka iesniedzot Būvvaldē Vienkāršotās renovācijas/rekonstrukcijas apliecinājuma kartes (http://www.rpbv.lv/veidlapas Veidlapa Nr. BV_101) akceptēšanai, tai nepieciešams pievienot šādus pielikumus:

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Brīvības gatvē, Rīgā, (kadastra apzīmējums 0100 127 2022) (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2014. gada 15. augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-14-4641-ap „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Brīvības gatvē, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 127 2022) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. - 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija, savrupmāju apbūves teritorija, apstādījumu un dabas teritorija.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Pūres ielā 5, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 076 0206) (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2014. gada 15. augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-14-9951-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Pūres ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 076 0206) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. - 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir jauktas apbūves ar apstādījumiem teritorija, dzīvojamās apbūves teritorija, tehniskās apbūves teritorija.