Aktualitātes

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Juglas krastmalā 1, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 092 0469) (0)

 

Rīgas pilsētas būvvalde 2014. gada 11. aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-14-42315-nd „Lēmums par detālplānojuma Juglas krastmalā 1, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 092 0469) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Trijādības ielā 5, Rīgā (kadastra apzīmējumi 0100 049 0021, 0100 049 0007, 0100 049 0009) (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2014. gada 9. aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-14-4221-nd „Lēmums par detālplānojuma Trijādības ielā 5, Rīgā (zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 0100 049 0021, 0100 049 0007 un 0100 049 0009) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir centru apbūves teritorija, tehniskās apbūves teritorija un apstādījumu teritorija.

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu teritorijai starp Ceraukstes ielu, Padures ielu, Kazdangas ielu un Bišumuižas grāvi (0)

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) lēmumu BV-14-278- apstiprināts detālplānojums teritorijai starp Ceraukstes ielu, Padures ielu, Kazdangas ielu un Bišumuižas grāvi (zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 0100 119 2152; 0100 119 2151; 0100 119 2150; 0100 119 2149; 0100 119 2148; 0100 119 2147; 0100 119 2146; 0100 119 2145; 0100 119 2144; 0100 119 2143; 0100 119 2142; 0100 119 2141; 0100 119 2029; 0100 119 2028; 0100 119 0085; 0100 119 0216; 0100 119 0087; 0100 119 9005 un 0100 073 0002).

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Kalnciema ielā 191, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 081 0019) (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2014. gada 27. martā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-14-1721-ap „Lēmums par detālplānojuma Kalnciema ielā 191, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 081 0019) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevumu un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir savrupmāju apbūves teritorija (S Dz). Zemes gabals atrodas daļēji ielu teritorijā (I).

2014.gada 7. janvārī stājušies spēkā jauni Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 77 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību Rīgā" (1)

 

Tie paredz izmaiņas Būvvaldes klientu apkalpošanas centrā iesniedzamās Reklāmas/reklāmas objekta projekta saskaņošanas kārtībā.