Aktualitātes

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Hanzas ielā 14A, Rīgā, Hanzas ielā 10/12, Rīgā, Hanzas ielā b/n, Rīgā, Sporta ielā 2, Rīgā un Skanstes ielā 5B (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2014. gada 22. novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-14-14721-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībām Hanzas ielā 14A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 019 2007), Hanzas ielā 10/12, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 019 0002 un 0100 019 0162), Hanzas ielā b/n, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 019 2003), Sporta ielā 2, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 019 0086) un Skanstes ielā 5B, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 018 0059) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Astras ielā 10A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 075 0611) (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2014. gada 24. oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-14-13387-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Astras ielā 10A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 075 0611) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir savrupmāju apbūves teritorija un ielu teritorija.

Izstrādāto būvprojektu iesniegšana Būvvaldē līdz šī gada 1. oktobrim un pēc tā (17)

Turpmāk, iesniedzot Rīgas pilsētas būvvaldē (turpmāk – Būvvalde) būvprojektus to saskaņošanai/akceptēšanai, būvprojektam nepieciešams pievienot arī iesniegumu par būvatļaujas izsniegšanu. Šāda prasība pamatojama ar būvniecību regulējošo normatīvo aktu izmaiņām, jo pēc šī gada 1.oktobra Būvvalde nebūs tiesīga saskaņot/akceptēt būvprojektus. Tā vietā Būvvalde izsniegs būvatļauju ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi vai noteiks projektēšanas nosacījumus, jeb atteiks izsniegt būvatļauju.

Prasības pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām pielāgojot ēkas vai telpu grupas (7)

Vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas ieceres dokumentāciju izstrādā atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un attiecīgās pašvaldības saistošajiem noteikumiem, kuros minēts, ka iesniedzot Būvvaldē Vienkāršotās renovācijas/rekonstrukcijas apliecinājuma kartes (http://www.rpbv.lv/veidlapas Veidlapa Nr. BV_101) akceptēšanai, tai nepieciešams pievienot šādus pielikumus:

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Brīvības gatvē, Rīgā, (kadastra apzīmējums 0100 127 2022) (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2014. gada 15. augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-14-4641-ap „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Brīvības gatvē, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 127 2022) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. - 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija, savrupmāju apbūves teritorija, apstādījumu un dabas teritorija.