Aktualitātes

Prasības pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām pielāgojot ēkas vai telpu grupas (7)

Vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas ieceres dokumentāciju izstrādā atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un attiecīgās pašvaldības saistošajiem noteikumiem, kuros minēts, ka iesniedzot Būvvaldē Vienkāršotās renovācijas/rekonstrukcijas apliecinājuma kartes (http://www.rpbv.lv/veidlapas Veidlapa Nr. BV_101) akceptēšanai, tai nepieciešams pievienot šādus pielikumus:

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Brīvības gatvē, Rīgā, (kadastra apzīmējums 0100 127 2022) (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2014. gada 15. augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-14-4641-ap „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Brīvības gatvē, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 127 2022) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. - 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija, savrupmāju apbūves teritorija, apstādījumu un dabas teritorija.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Pūres ielā 5, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 076 0206) (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2014. gada 15. augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-14-9951-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Pūres ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 076 0206) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. - 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir jauktas apbūves ar apstādījumiem teritorija, dzīvojamās apbūves teritorija, tehniskās apbūves teritorija.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Kleistu ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 097 2104) (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2014. gada 15. augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-14-1710-dv „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Kleistu ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 097 2104) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Paziņojums par atteikumu apstiprināt detālplānojumu teritorijai starp Juglas ielu un Mazo Juglas ielu, Rīgā (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2014. gada 18. jūlijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-14-8692-nd „Par atteikumu apstiprināt detālplānojumu teritorijai starp Juglas ielu un Mazo Juglas ielu, Rīgā”.

Detalizētāka informācija: Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Detālplānojumu nodaļā Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050. Apmeklētāju pieņemšana pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 – 18:00, tālrunis uzziņām: 67012803, 67012812, e-pasts: buvvalde [at] riga [dot] lv