Aktualitātes

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Veiksmes ielā b/n, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 120 1589) (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2015. gada 30. aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-15-5897-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Veiksmes b/n, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 120 1589) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir savrupmāju apbūves teritorija un dzīvojamās apbūves teritorija ar apstādījumiem.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Vaduguņu ielā b/n, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 120 2056) (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2015. gada 30. aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-15-5899-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Vaduguņu ielā b/n, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 120 2056) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir dzīvojamās apbūves teritorija ar apstādījumiem teritorija un ielu teritorija.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Ulbrokas ielā b/n, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 121 2879) (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2015. gada 30. aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-15-5900-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Ulbrokas ielā b/n, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 121 2879) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija, apstādījumu un dabas teritorija.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Dārzciema ielā 9, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 071 0498) (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2015. gada 30. aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-15-2518-ap „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Dārzciema ielā 9, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 071 0498) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir savrupmāju apbūves teritorija.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – Vietējās nozīmes tirdzniecības un pakalpojumu objekta izvietošana Zemes vienībā.

Vasaras kafejnīcu un pasākumu noformējuma saskaņošana Rīgā (0)

Saistībā ar 2014. gada būvniecības procesu tiesiskuma regulējuma izmaiņām šogad vasaras kafejnīcu īpašniekiem pirms ieceres iesniegšanas Būvvaldē sākotnēji būtu nepieciešams iepazīties ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, kas nosaka būvju iedalījumu grupās atkarībā no būvniecības sarežģītības pakāpes. Atbilstoši šim iedalījumam, būtu rūpīgi jāizvērtē kāda veida būvniecība būs nepieciešama konkrētās ieceres realizācijai, jo atkarībā no būves klasifikācijas veida, Būvvaldē iesniedzama dažāda dokumentācija.