Aktualitātes

Būvvalde informē par izmaiņām teritorijas plānošanas dokumentu izstrādes prasībās (0)

2015. gada 1. maijā stājušies spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, aizstājot iepriekš spēkā esošos Ministru kabineta noteikumus Nr. 711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, tādējādi ieviešot vairākas būtiskas izmaiņas teritorijas plānošanas dokumentu izstrādē. Jaunie noteikumi paredz sarežģītāku procedūru korekciju veikšanai jau apstiprinātos detālplānojumos.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Arēnas ielā 2, 4, 6, 8, 12 un Skanstes ielā 12, 16, 18, 20 izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2015. gada 19. augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-15-11463-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībām Arēnas ielā 2, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 024 2159), Arēnas ielā 4, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 024 2158), Arēnas ielā 6, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 024

Paziņojums par detālplānojuma Kaivas ielā b/n, Rīgā (0100 092 2159 un 0100 092 2529), Rīgā grozījumu izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2015. gada 17. jūlijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-15-9722-nd „Lēmums par detālplānojuma Kaivas ielā bez numura (kadastra Nr. 01000922159 un Nr. 01000922529) grozījumu izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir: 1) savrupmāju apbūves teritorija (Sdz; Sdz1; Sdz2); 2) ūdens teritorija (Ū); 3) Apstādījumu un dabas teritorija (A; A1).

No 2015. gada 10. augusta līdz 7. septembrim norisinās publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Atgāzenes, Bieriņu un Torņakalna apkaimē, Usmas un Gardenes ielās (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 06.08.2015. lēmumu Nr. BV-15-10714-nd, publiskajai apspriešanai tiek nodota zemes vienību un ēku adrešu maiņa un piešķiršana Atgāzenes, Bieriņu un Torņakalna apkaimē, Usmas un Gardenes ielās.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Antonijas ielā 17A, Rīgā (0100 019 0003), Antonijas ielā 21, Rīgā (0100 019 2000) un Strēlnieku ielā 4C, Rīgā (0100 019 0005) (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2015. gada 28. jūlijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-15-10246-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībām Antonijas ielā 17, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 019 0152), Antonijas ielā 17A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 019 0003 nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 0100 019 0092 sastāvā), Antonijas ielā 21, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 019 2000) un Strēlnieku ielā 4C, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 019 0005 nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 0100 019 0087 sastāvā) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.