Aktualitātes

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Kaplavas ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 107 2333) (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2015. gada 1. septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-15-5642-ap „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Kaplavas ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 107 2333) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir jaukas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorijā (J).

Tiesiska lodžiju un balkonu iestiklošana Rīgas administratīvajā teritorijā (0)

Būvniecības kārtību Rīgā nosaka Būvniecības likums (turpmāk – BL), Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” (turpmāk – VBN), Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumi Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi” (turpmāk – ĒBN), Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RTIAN), kā arī citi normatīvie akti.

No 2015. gada 8. septembra līdz 12. oktobrim norisinās publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Bišumuižas, Katlakalna un Salu apkaimē (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 07.09.2015. lēmumu Nr. BV-15-12421-nd, publiskajai apspriešanai tiek nodota zemes vienību un ēku adrešu maiņa un piešķiršana Bišumuižas, Katlaklana un Salu apkaimē.

Būvvalde informē par izmaiņām teritorijas plānošanas dokumentu izstrādes prasībās (0)

2015. gada 1. maijā stājušies spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, aizstājot iepriekš spēkā esošos Ministru kabineta noteikumus Nr. 711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, tādējādi ieviešot vairākas būtiskas izmaiņas teritorijas plānošanas dokumentu izstrādē. Jaunie noteikumi paredz sarežģītāku procedūru korekciju veikšanai jau apstiprinātos detālplānojumos.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Arēnas ielā 2, 4, 6, 8, 12 un Skanstes ielā 12, 16, 18, 20 izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2015. gada 19. augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-15-11463-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībām Arēnas ielā 2, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 024 2159), Arēnas ielā 4, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 024 2158), Arēnas ielā 6, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 024