Aktualitātes

Lai saņemtu atļauju pirms koku ciršanas lieguma perioda, šogad iesniegums Būvvaldē jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 23. martam (0)

Katru gadu no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam Rīgas pilsētas teritorijā ir noteikts koku ciršanas lieguma periods. Tādēļ iedzīvotājiem, kam nepieciešams saņemt koku ciršanas atļauju pirms lieguma perioda, iesniegums Būvvaldē jāiesniedz ne vēlāk kā līdz šā gada 23. martam. Iesniegumi, kuri tiks saņemti vēlāk, secīgi tiks izskatīti Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdēs, taču izsniegtās koku ciršanas atļaujas varēs tikt realizētas tikai lieguma periodam noslēdzoties – no šā gada 1. jūlija.

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībām Radio ielā 1A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 005 0003) un Radio ielā 1, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 005 0037) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2017. gada 16. februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-17-2191-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībām Radio ielā 1A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 005 0003) un Radio ielā 1, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 005 0037) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumu teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir apstādījumu teritorija (A2) un ūdens teritorija (Ū).

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībām Maskavas ielā 188, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 048 0068) un Maskavas ielā 192, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 048 0070) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2017. gada 09. martā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-17-3176-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībām Maskavas ielā 188, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 048 0068) un Maskavas ielā 192, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 048 0070) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija (J).

Būvvaldē jauns e-pakalpojums (0)

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) informē, ka Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā (https://www.eriga.lv/) kategorijā “Ģeotelpiskā informācija” ir pieejams jauns e-pakalpojums “Ģeodēziskā izpildmērījuma izvērtēšana un iesniegšana reģistrācijai”.

Paziņojums par detālplānojuma Antonijas ielā 17, Antonijas ielā 17A, Antonijas ielā 21 un Strēlnieku ielā 4C, Rīgā apstiprināšanu (0)

Ar Rīgas pilsētas Būvvaldes 2017. gada 14. februāra lēmumu Nr. BV-17-37-ls   apstiprināts  detālplānojums zemes vienībām Rīgā,  Antonijas ielā 17 (kadastra apzīmējums 0100 019 0152), Antonijas ielā17A, (kadastra apzīmējums 0100 019 0003 nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 0100 019 0092 sastāvā), Antonijas ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 019 2000) un Strēlnieku ielā 4C (kadastra apzīmējums 0100 019 0005 nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 0100 019 0087 sastāvā).

Sabiedrības līdzdalība

Koku ciršanas publisko apspriešanu rezultāti (7)

Informācija par koku ciršanas publiskajām apspriešanām.


Paziņojums par publisko apspriešanu Koka ciršanai Rīgā, Vesetas ielas sarkanajās līnijās, Kadastra apzīmējums 0100 024 9999, pie vesetas ielas 26 (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 13.02.2017. lēmumu Nr. 7, 1.3.8. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 ošlapu kļavas ø 32/30/20/24 cm ciršana.

Objekts – “Teritorijas kopšana”.
Adrese – Rīgā, Vesetas ielas sarkanajās līnijās, kadastra apzīmējums 0100 024 9999, pie Vesetas ielas 26.
Koka ciršanas ierosinātājs – Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība “INVL Asset Management”; zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība.

Paziņojums par publisko apspriešanu Koku ciršanai Rīgā, Mihaila Tāla ielā 4 (18. Grupa, 150. Grunts, Kadastra apzīmējums 0100 018 0140) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 20.02.2017. lēmumu Nr. 8, 1.2.6. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 5 bērzu ø 33, 41, 44, 46, 47 cm ciršana.

Objekts – “Latvijas laikmetīgās mākslas muzejs”.
Adrese – Rīgā, Mihaila Tālā ielā 4 (18. grupa, 150. grunts, kadastra apzīmējums 0100 018 0140).
Koku ciršanas ierosinātājs – SIA “Pillar Architekten”; zemes īpašnieks – AS “ABLV Bank”.

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Kalēju ielā 64/66, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 003 0087) nodošanu publiskai apspriešanai (0)

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 07.03.2017. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-17-3060-nd „Par detālplānojuma projekta zemes vienībai Kalēju ielā 64/66, Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai”.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2017. gada 21. marta līdz 2017. gada 18. aprīlim. Detālplānojuma publiskās apspriešanas prezentācija notiks: 29. martā plkst. 18:00 Old Riga Palace Hotel konferenču zālē, Minsterejas ielā 8/10, Rīgā.

Par detālplānojuma zemes vienībai Kalnciema ielā 191, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 081 0019) 1. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai (0)

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 01.03.2017. ir pieņēmusi lēmumu Nr.BV-17-1868-ap „Par detālplānojuma zemes vienībai Kalnciema ielā 191, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 081 0019) 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai”.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2017. gada 20. marta līdz 2017. gada 19. aprīlim. Detālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017. gada 6. aprīlī, plkst. 17.30, Detālplānojuma projekta teritorijā, Kalnciema ielā 191, Rīgā.