Aktualitātes

Paziņojums par detālplānojuma teritorijas daļas starp Ezermalas ielu un Annas Sakses ielu grozījumu izstrādes uzsākšanu zemes vienībā Ezermalas ielā 28A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 084 2026) (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2016. gada 15. septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-16-12400-nd „Lēmums par detālplānojuma teritorijas starp Ezermalas ielu un Annas Sakses ielu daļas (Rīgas attīstības plāna 1995.–2005.gadam, kas apstiprināts ar Rīgas domes 12.12.1995. lēmumu Nr. 2819 „Par Rīgas attīstības plāna 1995.–2005.gadam pieņemšanu un Rīgas pilsētas apbūves noteikumu apstiprināšanu”, grozījumi) grozījumu izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Aicinām piedalīties ikgadējā Rīgas pilsētas būvvaldes klientu aptaujā (0)

Aicinām piedalīties ikgadējā Rīgas pilsētas būvvaldes klientu aptaujā. Aptauja tiek veidota ar mērķi pilnveidot klientu apkalpošanas procesu un uzlabot Būvvaldes sniegto pakalpojumu kvalitāti. Klientu aptauja norisinās no 15.septembra līdz 15.novembrim, kuras laikā personām Būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā un Būvvaldes mājaslapā iespējams aizpildīt aptaujas anketas. Šī aptauja ir anonīma un tās rezultāti paredzēti iestādes iekšējai lietošanai. Aicinām būt atsaucīgiem, jo mums ir svarīgs jūsu viedoklis Būvvaldes procesu pilnveidošanā!

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Zolitūdes ielā 62 (kadastra apzīmējums 0100 099 0714), Rīgā (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2016. gada 3. augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-16-10391-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Zolitūdes ielā 62, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 099 0714) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir Savrupmāju apbūves teritorija (SDz).

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Pāles ielā 14A (kadastra apzīmējums 0100 092 0081), Rīgā (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2016. gada 3. augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-16-10390-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Pāles ielā 14A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 092 0081 nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 0100 092 0044 sastāvā) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija (J) un Apstādījumu un dabas teritorija (A).

No 2016. gada 23. augusta līdz 20. septembrim norisinās publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Čiekurkalna, Mežaparka un Teikas apkaimē (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 19.08.2016. lēmumu Nr. BV-16-353-ls, publiskajai apspriešanai tiek nodota zemes vienību un ēku adrešu maiņa un piešķiršana Čiekurkalna, Mežaparka un Teikas apkaimē.

Sabiedrības līdzdalība

Koku ciršanas publisko apspriešanu rezultāti (4)

Informācija par koku ciršanas publiskajām apspriešanām.


Paziņojums par detālplānojuma projekta zemes vienībai Berģu ielā 168, Rīgā publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi (0)

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 01.04.2016. bija pieņēmusi lēmumu Nr. BV-16-4465-nd „Par detālplānojuma projekta zemes vienībai Berģu ielā 168, Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai”. Laika posmā no 11.04.2016. līdz 09.05.2016. notika detālplānojuma projekta publiskā apspriešana un 26.04.2016. plkst. 18:00,Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas telpās, Rūpniecības ielā 21, tika organizēta publiskās apspriešanas sanāksme.

Paziņojums par detālplānojuma projekta zemes vienībai Vaduguņu ielā, Rīgā nodošanu publiskajai apspriešanai (0)

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 20.09.2016. ir pieņēmusi lēmumu Nr.BV-16-12645-nd „Par detālplānojuma zemes vienībai Vaduguņu ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 120 2056) nodošanu publiskai apspriešanai”.

Publiskās apspriešanas termiņš no 03.10.2016. līdz 30.10.2016. Detālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2016. gada 20. oktobrī, plkst. 17.00, Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā, Rūpniecības ielā 21, Rīgā.

Paziņojums par detālplānojuma projekta zemes vienībai Veiksmes ielā, Rīgā nodošanu publiskajai apspriešanai (0)

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 20.09.2016. ir pieņēmusi lēmumu Nr.BV-16-12646-nd „Par detālplānojuma zemes vienībai Veiksmes ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 120 1589) nodošanu publiskai apspriešanai”.

Publiskās apspriešanas termiņš no 03.10.2016. līdz 30.10.2016. Detālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2016. gada 20. oktobrī, plkst. 17.00, Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā, Rūpniecības ielā 21, Rīgā.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, A.Čaka ielā 88 (34.grupa, 186.grunts), pie Sparģeļu ielas 12 (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 29.08.2016. lēmumu Nr. 35, 1.2.3. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 kļavu ø 56, 84 cm ciršana.

Objekts – “Darbnīcas (lit.001), caurlaides ēkas (lit.002), nedzīvojamo ēku palīgēkas (lit.003) pārbūve par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku un transformatora punkta pārnešana”.
Adrese – Rīgā, A.Čaka ielā 88 (34. grupa, 186. grunts), pie Sparģeļu ielas 12.
Zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība; koku ciršanas ierosinātājs – SIA “RCBS”.