Aktualitātes

Būvvalde informē (0)

Pirmssvētku darba dienā 28.04.2017.03.05.2017. un 13.05.2017. paredzētas izmaiņas Būvvaldes darba laikā:

Rīgas pilsētas būvvaldes darba laiks:

28.04.2017. 8:30 līdz 13:00;

03.05.2017. 8:30 līdz 15:00;

Rīgā no 15. aprīļa sākas koku ciršanas lieguma periods (0)

Rīgas pilsētas būvvalde atgādinot, ka no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam Rīgas pilsētas teritorijā ir aizliegta augošu koku ciršana, aicina iedzīvotājus ziņot par koku ciršanu šajā periodā, ja tāda konstatēta.

Rīgas pilsētas būvvalde informē, ka 06.04.2017. ir apstiprināts jauns Būvvaldes Padomes reglaments, kas paredz korekcijas Padomes darba kārtībā (0)

Būvvalde ir pārskatījusi un reorganizējusi Padomes darbību ar mērķi padarīt to efektīvāku. Primāri ir pārvērtēti kritēriji attīstības priekšlikumu virzīšanai izskatīšanā Padomē, lai samazinātu izskatāmo jautājumu skaitu un tādējādi samazinātu ieceres izskatīšanas laiku Būvvaldē. Pārskatīta arī Padomes sēžu regularitāte, turpmāk paredzot tās organizēt katru nedēļu – trešdienā.

Lai saņemtu atļauju pirms koku ciršanas lieguma perioda, šogad iesniegums Būvvaldē jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 23. martam (0)

Katru gadu no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam Rīgas pilsētas teritorijā ir noteikts koku ciršanas lieguma periods. Tādēļ iedzīvotājiem, kam nepieciešams saņemt koku ciršanas atļauju pirms lieguma perioda, iesniegums Būvvaldē jāiesniedz ne vēlāk kā līdz šā gada 23. martam. Iesniegumi, kuri tiks saņemti vēlāk, secīgi tiks izskatīti Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdēs, taču izsniegtās koku ciršanas atļaujas varēs tikt realizētas tikai lieguma periodam noslēdzoties – no šā gada 1. jūlija.

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībām Radio ielā 1A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 005 0003) un Radio ielā 1, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 005 0037) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2017. gada 16. februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-17-2191-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībām Radio ielā 1A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 005 0003) un Radio ielā 1, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 005 0037) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumu teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir apstādījumu teritorija (A2) un ūdens teritorija (Ū).

Sabiedrības līdzdalība

Koku ciršanas publisko apspriešanu rezultāti (7)

Informācija par koku ciršanas publiskajām apspriešanām.


Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Lāčplēša ielā 101 (31. grupa, 2027. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 10.04.2017. lēmumu Nr. 15, 1.2.7. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 5 bērzu ø 28, 44, 16, 16 (celma caurmērs 20 cm), 34 cm ciršana.

Objekts – “Mākslas un pasākumu centra jaunbūve”.
Adrese – Rīgā, Lāčplēša ielā 101 (31. grupa, 2027. grunts).
Zemes īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs – SIA “Dzirkstes”.

Paziņojums par detālplānojuma projekta zemes vienībai Endzelīna ielā 32A, Rīgā publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi (0)

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 23.02.2017. pieņēma lēmumu Nr.BV-17-2583-nd „Par detālplānojuma zemes vienībai Jāņa Endzelīna ielā 32A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 076 0803) 1. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai”. Laika posmā no 06.03.2017. līdz 03.04.2017. notika detālplānojuma projekta publiskā apspriešana un 22.03.2017. plkst. 17:30, Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā, Eduarda Smiļģa ielā 46, Rīgā tika organizēta publiskas apspriešanas sanāksme.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Kungu ielā bez numura (1. grupa, 153. grunts), Grēcinieku ielā bez numura (1. grupa, 2014. grunts), pie Grēcinieku ielas 25 (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 06.02.2017. lēmumu Nr. 6, 1.2.8. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 3 liepu ø 31, 32, 36 cm ciršana.

Objekts – “Viesnīcu ēku jaunbūves”.
Adrese – Rīgā, Kungu ielā bez numura (1. grupa, 153. grunts), Grēcinieku ielā bez numura (1. grupa, 2014. grunts), pie Grēcinieku ielas 25.
Koku ciršanas ierosinātājs – UAB Nevertel Latvia-Filiāle; zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Sermuliņu ielā 14 (12. grupa, 2048. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 06.03.2017. lēmumu Nr. 10, 1.2.9. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 10 ošlapu kļavu ø 32/28 cm, 20/35/43/38/14, 17, 18 (celma caurmērs 25 cm), 13 (celma caurmērs 21 cm), 9/12 (celma caurmērs 24 cm), 13/15/15/16/16/17 (celma caurmērs 67 cm), 21, 34, 42 cm, 1 bērza ø 31 cm, 1 liepas ø 18 cm (celma caurmērs 24 cm), 1 ozola ø 64 cm, 2 kļavu ø 55, 36 cm, 1 papeles ø 125 cm ciršana.