Aktualitātes

No 2016. gada 18. oktobra līdz 9. novembrim norisinās publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Dreiliņu, Mežciema un Pļavnieku apkaimē (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 17.10.2016. lēmumu Nr. BV-16-421-ls, publiskajai apspriešanai tiek nodota zemes vienību un ēku adrešu maiņa un piešķiršana Dreiliņu, Mežciema un Pļavnieku apkaimē.

Paziņojums par detālplānojuma teritorijas daļas starp Ezermalas ielu un Annas Sakses ielu grozījumu izstrādes uzsākšanu zemes vienībā Ezermalas ielā 28A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 084 2026) (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2016. gada 15. septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-16-12400-nd „Lēmums par detālplānojuma teritorijas starp Ezermalas ielu un Annas Sakses ielu daļas (Rīgas attīstības plāna 1995.–2005.gadam, kas apstiprināts ar Rīgas domes 12.12.1995. lēmumu Nr. 2819 „Par Rīgas attīstības plāna 1995.–2005.gadam pieņemšanu un Rīgas pilsētas apbūves noteikumu apstiprināšanu”, grozījumi) grozījumu izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Aicinām piedalīties ikgadējā Rīgas pilsētas būvvaldes klientu aptaujā (0)

Aicinām piedalīties ikgadējā Rīgas pilsētas būvvaldes klientu aptaujā. Aptauja tiek veidota ar mērķi pilnveidot klientu apkalpošanas procesu un uzlabot Būvvaldes sniegto pakalpojumu kvalitāti. Klientu aptauja norisinās no 15.septembra līdz 15.novembrim, kuras laikā personām Būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā un Būvvaldes mājaslapā iespējams aizpildīt aptaujas anketas. Šī aptauja ir anonīma un tās rezultāti paredzēti iestādes iekšējai lietošanai. Aicinām būt atsaucīgiem, jo mums ir svarīgs jūsu viedoklis Būvvaldes procesu pilnveidošanā!

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Zolitūdes ielā 62 (kadastra apzīmējums 0100 099 0714), Rīgā (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2016. gada 3. augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-16-10391-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Zolitūdes ielā 62, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 099 0714) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir Savrupmāju apbūves teritorija (SDz).

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Pāles ielā 14A (kadastra apzīmējums 0100 092 0081), Rīgā (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2016. gada 3. augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-16-10390-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Pāles ielā 14A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 092 0081 nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 0100 092 0044 sastāvā) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija (J) un Apstādījumu un dabas teritorija (A).

Sabiedrības līdzdalība

Koku ciršanas publisko apspriešanu rezultāti (4)

Informācija par koku ciršanas publiskajām apspriešanām.


Paziņojums par detālplānojuma Hanzas ielā 14A, Hanzas ielā 10/12, Hanzas ielā b/n, Sporta ielā 2 un Skanstes iela 5b, Rīgā apstiprināšanu (0)

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 13.10.2016. lēmumu Nr. BV-16-416-ls apstiprināts detālplānojums zemes vienībām Hanzas ielā 14A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 019 2007), Hanzas ielā 10/12, Rīgā ( kadastra apzīmējumi 0100 019 0002 un 0100 019 0162), Hanzas ielā b/n, Rīgā ( kadastra apzīmējums 0100 019 2003), Sporta ielā 2, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 019 0086) un Skanstes ielā 5B, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 018 0059).

Publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Dreiliņu, Mežciema un Pļavnieku apkaimē (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 17.10.2016. lēmumu Nr. BV-16-421-ls publiskajai apspriešanai tiek nodota zemes vienību un ēku adrešu maiņa Dreiliņu, Mežciema un Pļavnieku apkaimē, kas nepieciešama, lai nodrošinātu viennozīmīgu adresācijas objektu identificēšanu un tiktu ievēroti Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumos Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” minētie adresācijas sistēmas pamatprincipi. Ar adresēm, kuras plānots mainīt, piešķirt un likvidēt, iespējams iepazīties lēmuma pielikumos –

Paziņojums par detālplānojuma projekta zemes vienībām Rīgā, Antonijas ielā 17, Antonijas ielā17A, Antonijas ielā 21 un Strēlnieku ielā 4C publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi (0)

Rīgas pilsētas būvvalde Rīgas pilsētas būvvalde 12.08.2016. bija pieņēmusi lēmumu Nr. BV-16-10888-nd „Par detālplānojuma zemes vienībām Antonijas ielā 17, 17A un 21, Rīgā un Strēlnieku ielā 4C, Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai”. Laika posmā no 29.08.2016.-25.09.2016. notika detālplānojuma projekta zemes vienībām vienībām Rīgā, Antonijas ielā 17, Antonijas ielā17A, Antonijas ielā 21 un Strēlnieku ielā 4C publiskā apspriešana un 15.09.2016. plkst.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Hanzas ielā 16A (18.grupa, 2028.grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 19.09.2016. lēmumu Nr. 38, 1.2.1. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 liepu ø 41, 51 cm ciršana.

Objekts – “Noliktavas pārbūve par multifunkcionālu ēku”.
Adrese – Rīgā, Hanzas ielā 16A (18. grupa, 2028. grunts).
Zemes īpašnieks – AS “ABLV Bank”; koku ciršanas ierosinātājs – SIA “Pillar Architekten”.

Saistībā ar noliktavas pārbūvi par multifunkcionālu ēku paredzēts cirst 2 liepas ø 41, 51 cm.