Aktualitātes

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Jāņa Endzelīna ielā 32A (kadastra apzīmējums 0100 076 0803), Rīgā (1)

Rīgas pilsētas būvvalde 2016. gada 8. jūlijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-16-9067-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Jāņa Endzelīna ielā 32A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 076 0803) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija (J).

Paziņojums par detālplānojuma teritorijai starp Juglas ielu un Mazo Juglas ielu, Rīgā apstiprināšanu (0)

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 17.05.2016. lēmumu Nr. BV-16-227-ls apstiprināts detālplānojums teritorijai starp Juglas ielu un Mazo Juglas ielu, Rīgā.

Ar detālplānojumu var iepazīties Būvvaldē, Amatu ielā 4, Rīgā, vai skatīt tā elektronisko versiju Būvvaldes mājas lapā www.rpbv.lv sadaļā „Detālplānojumi”.

Lēmums

No 2016. gada 17. maija līdz 15. jūnijam norisinās publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Berģu, Brekšu, Bukultu, Juglas un Sužu apkaimē (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 13.05.2016. lēmumu Nr. BV-16-223-ls, publiskajai apspriešanai tiek nodota zemes vienību un ēku adrešu maiņa un piešķiršana Berģu, Brekšu, Bukultu, Juglas un Sužu apkaimē.

Vienkāršota kārtība vasaras kafejnīcu saskaņošanai (0)

Rīgas pilsētas būvvalde informē, ka no šī gada 23. aprīļa spēkā stāsies jauni Rīgas domes saistošie noteikumi, kas uzņēmējiem sniegs iespēju daudz vienkāršāk un ātrāk saskaņot vasaras kafejnīcas. Paralēli vienkāršotajai saskaņošanas procedūrai noteikumi kļuvuši elastīgāki arī attiecībā uz vasaras kafejnīcu iespējamajiem eksponēšanas termiņiem, jo paredzēta iespēja pie atbilstošiem laika apstākļiem to pagarināt vai uzsākt ātrāk. Savukārt attiecībā uz vasaras kafejnīcu vizuālo risinājumu noteikumu prasības kļuvušas stingrākas.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Maskavas ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 125 6516) (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2016. gada 31. martā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-16-4393-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Maskavas ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 125 6516) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir savrupmāju apbūves teritorija (SDz), apstādījumu un dabas teritorija (A) un ielu teritorija (I).

Sabiedrības līdzdalība

Koku ciršanas publisko apspriešanu rezultāti (4)

Informācija par koku ciršanas publiskajām apspriešanām.


Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Jelgavas ielas sarkanajās līnijās, Vienības gatves sarkanajās līnijās, Valdeķu ielas sarkanajās līnijās (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 20.06.2016. lēmumu Nr. 25, 1.2.2.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Krišjāņa Barona ielā 75 (kadastra apzīmējums 0100 028 0032), Rīgā un Krišjāņa Barona ielā 75A (kadastra apzīmējums 0100 028 0015), Rīgā (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2016. gada 20. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-16-8226-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībām Krišjāņa Barona ielā 75 (kadastra apzīmējums 0100 028 0032), Rīgā un Krišjāņa Barona ielā 75A (kadastra apzīmējums 0100 028 0015), Rīgā izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumu 2006. - 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir centru apbūves teritorija (JC) un ielu teritorija (I).

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Apuzes ielā 51A (99. grupa, 139. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 13.06.2016. lēmumu Nr. 24, 1.2.3.

Paziņojums par būvniecības ieceres „Ēkas lit. 001 pārbūve par viesnīcu Dzirnavu ielā 2, Rīgā” nodošanu publiskajai apspriešanai (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk –Būvvalde) 03.05.2016. lēmumu Nr. BV-16-5943-nd, būvniecības ierosinātājs SIA „STRIANESE PROJECTS” nodod publiskajai apspriešanai būvniecības ieceri „Ēkas lit. 001 pārbūve par viesnīcu Dzirnavu ielā 2, Rīgā” (kadastra apzīmējums 0100 018 0019 ).