Aktualitātes

Izmaiņas Būvvaldes darba laikā (1)

Pirmssvētku darba dienā 22.06.2016. paredzētas izmaiņas Būvvaldes darba laikā:

Rīgas pilsētas būvvaldes darba laiks:
8:30 līdz 15:00

Klientu apkalpošanas centra darba laiks:
9:00 līdz 15:00

23. un 24. jūnijā Būvvalde nestrādā

Paziņojums par detālplānojuma teritorijai starp Juglas ielu un Mazo Juglas ielu, Rīgā apstiprināšanu (0)

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 17.05.2016. lēmumu Nr. BV-16-227-ls apstiprināts detālplānojums teritorijai starp Juglas ielu un Mazo Juglas ielu, Rīgā.

Ar detālplānojumu var iepazīties Būvvaldē, Amatu ielā 4, Rīgā, vai skatīt tā elektronisko versiju Būvvaldes mājas lapā www.rpbv.lv sadaļā „Detālplānojumi”.

Lēmums

No 2016. gada 17. maija līdz 15. jūnijam norisinās publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Berģu, Brekšu, Bukultu, Juglas un Sužu apkaimē (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 13.05.2016. lēmumu Nr. BV-16-223-ls, publiskajai apspriešanai tiek nodota zemes vienību un ēku adrešu maiņa un piešķiršana Berģu, Brekšu, Bukultu, Juglas un Sužu apkaimē.

Vienkāršota kārtība vasaras kafejnīcu saskaņošanai (0)

Rīgas pilsētas būvvalde informē, ka no šī gada 23. aprīļa spēkā stāsies jauni Rīgas domes saistošie noteikumi, kas uzņēmējiem sniegs iespēju daudz vienkāršāk un ātrāk saskaņot vasaras kafejnīcas. Paralēli vienkāršotajai saskaņošanas procedūrai noteikumi kļuvuši elastīgāki arī attiecībā uz vasaras kafejnīcu iespējamajiem eksponēšanas termiņiem, jo paredzēta iespēja pie atbilstošiem laika apstākļiem to pagarināt vai uzsākt ātrāk. Savukārt attiecībā uz vasaras kafejnīcu vizuālo risinājumu noteikumu prasības kļuvušas stingrākas.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Maskavas ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 125 6516) (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2016. gada 31. martā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-16-4393-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Maskavas ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 125 6516) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir savrupmāju apbūves teritorija (SDz), apstādījumu un dabas teritorija (A) un ielu teritorija (I).

Sabiedrības līdzdalība

Koku ciršanas publisko apspriešanu rezultāti (4)

Informācija par koku ciršanas publiskajām apspriešanām.


Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Lielvārdes ielā bez numura (71. grupa, 2575. grunts), pie Lielvārdes ielas 141 (2)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 06.06.2016. lēmumu Nr. 23, 1.3.13. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 28 papeļu ø 14 (celma caurmērs 22 cm), 15 (celma caurmērs 20 cm), 15 (celma caurmērs 23 cm), 16 (celma caurmērs 22 cm), 16 (celma caurmērs 23 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm), 21, 25, 27, 28, 28, 32, 32, 33, 33, 34, 36, 36, 36, 37, 39, 43, 44, 44, 51, 61, 62, 40/48 cm ciršana.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Etnas ielas sarkanajās līnijās (26. grupa, 9010. grunts), pie Etnas ielas 5 (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 02.05.2016. lēmumu Nr. 18, 1.3.9. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 bērza ø 32 cm ciršana.

  Objekts – “Teritorijas kopšana”.
  Adrese – Rīgā, Etnas ielas sarkanajās līnijās (26. grupa, 9010. grunts), pie Etnas ielas 5.
  Zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība; koka ciršanas ierosinātājs: AS “RĪGAS SILTUMS”.

Saistībā ar teritorijas kopšanu paredzēts cirst ainaviski mazvērtīgu un ilgtermiņā neperspektīvu 1 bērzu ø 32 cm.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Kaiju ielā 6 (62. grupa, 146. grunts; kadastra apzīmējums 0100 062 2126; iepriekšējā adrese Ogļu iela 5) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 16.05.2016. lēmumu Nr. 20, 1.2.4. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 kļavas ø 29 cm ciršana.

  Objekts – “Dzīvojamās ēkas jaunbūve”.
  Adrese – Rīgā, Kaiju ielā 6 (62. grupa, 146. grunts; kadastra apzīmējums 0100 062 2126; iepriekšējā adrese Ogļu iela 5).
  Zemes īpašnieks un koka ciršanas ierosinātājs – SIA “KBZ”.

Saistībā ar dzīvojamās ēkas jaunbūvi paredzēts cirst 1 kļavu ø 29 cm.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, zemesgabalos ar kadastra apzīmējumiem 0100 103 0249, 0100 103 2062, Flotes ielas sarkanajās līnijās (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 02.05.2016. lēmumu Nr. 18, 1.2.3.